ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา : โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย


รูปภาพของ kalayarat

จากนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  กระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ฉบับปรับปรุงใหม่  และการประกาศให้ใช้มาตรฐานการขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน  โดยปรับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาต่อไป
    โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยตระหนักถึงความสำคัญ ความจำเป็นที่จะต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน    และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพจากหน่วยงานภายนอกทั้งหน่วยงานต้นสังกัด  และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องค์การมหาชน (สมศ.)  โดยได้เริ่มมีการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมาตั้งแต่พ.ศ. 2543  มาจนถึงปัจจุบัน  โดยมีลำดับขั้นตอน ดังนี้

ปีการศึกษา การดำเนินงาน
2543-2544  1. ศึกษา ทำความเข้าใจระบบประกันคุณภาพการศึกษา  โดยส่งบุคลากรเข้ารับ
การอบรม สัมมนาตามหน่วยงานต่างๆ  ศึกษาเอกสารด้านการประกันคุณภาพ
2. จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ3. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานชาติ 
จำนวน
27 มาตรฐาน 
2545 - 2547 1.    วางกรอบแนวคิดในการจัดระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลและกำหนดงาน/โครงการให้ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา2.   ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง  เป็นประจำทุกปี  3.   นำผลการประเมินตนเองเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชน  4.   รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.รอบ 1 เมื่อวันที่ 25 – 27 มิถุนายน 2547
2548 – ปัจจุบัน 1.   กำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเป็น  19 มาตรฐาน 2.   ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน  จำนวน 19 มาตรฐาน3.   รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.รอบ 2 วันที่ 2, 5 – 6 กุมภาพันธ์  25504.   ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องสู่ความยั่งยืน

 การกำหนดมาตรฐานการศึกษาในช่วงเริ่มต้น   กำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเป็น 27 มาตรฐาน  แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่  ด้านผู้เรียน  ด้านกระบวนการและด้านปัจจัย

               ในปีการศึกษา 2549 ได้มีการปรับเปลี่ยนเป็น 19 มาตรฐาน  โดยแบ่งเป็นมาตรฐาน 5 ด้าน ได้แก่
ด้านคุณภาพผู้เรียน
  ด้านการเรียนการสอน ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา  ด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้                และด้านเอกลักษณ์ผู้เรียน   ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ    มาตรฐานการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   และมาตรฐานการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1   ดังรายละเอียดในแผนภูมิมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนปี 2548 ปัจจุบัน ดังนี้

 

กำลังพัฒนาเพิ่มเติม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา