ครูรัตนา สถิตานนท์ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งเป็นครูเชี่ยวชาญพิเศษนางสาวรัตนา  สถิตานนท์  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย  ได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้ง  ให้ดำรงตำแหน่งครูเชี่ยวชาญพิเศษ สาขาวิชาภาษาไทย  ระดับ คศ. ๕  ซึ่งนับเป็นครูเชี่ยวชาญพิเศษ  ในสาขาวิชาภาษาไทย  คนแรกและคนเดียวในประเทศไทย  ในปัจจุบัน

นางสาวรัตนา  สถิตานน์  มีประวัติการทำงานดีเด่น  เป็นที่ประจักษ์  ได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น

ครูแม่แบบดีเด่น  ของ กรมสามัญศึกษา

ครูภาษาไทยดีเด่น  ของ  คุรุสภา

รางวัลเชิดชูเกียรติ  คุรุสดุดี ของ คุรุสภา

ครูต้นแบบ  ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

ครูแห่งชาติ  ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

รางวัลเชิดชูเกียรติ  บุษบกทอง  ของ สำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ

ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ชั้นสายสะพาย  มาโดยลำดับ  คือ

สายที่ ๑  ปฐมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

สายที่ ๒  ปฐมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

สายที่ ๓  มหาวชิรมกุฎ (ม.ว.ม.)

* มหาวชิรมกุฎ  เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ชั้นสูงสุด  ในตระกูล มงกุฎ

* ตำแหน่งครูเชี่ยวชาญพิเศษ เป็นตำแหน่งข้าราชการครูสูงุสุดในสายครูผู้สอน  เทียบเท่าตำแหน่งข้าราชการพลเรือน  ระดับผู้ทรงคุณวุฒิ (ข้อมูลจาก มติชน)  และเป็นตำแหน่งที่ต้องมีการขอพระราชทานพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง  ต่างจากตำแหน่งอื่น ๆ รองลงมา  ซึ่งเป็นอำนาจของผู้บังคับปัญชาสูงสุด  ประกาศแต่งตั้ง

ในโอกาสที่นางสาวรัตนา  สถิตานนท์  ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูเชี่ยวชาญพิเศษ  พณฯ นายกรัฐมนตรี  นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ  เป็นผู้สนองพระบรมราชโองการ  และ พณฯ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ  นายชินวรณ์  บุณยะเกียรติ  ได้มีหนังสือแสดงความยินดี  มายัง นางสาวรัตนา  สถิตานนท์  โดยตรง

นับเป็นเกียรติยศอย่างยิ่ง  สำหรับข้าราชการครูคนหนึ่ง  ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะวิริยะ  เต็มกำลังสติปัญญา  มาโดยตลอด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กระผม นายวิรัติ พนารัตน์ เคยเป็นครูอัตราจ้างที่ ร.ร.สตรีสรีสุริโยทัย ปี 52 แล้วได้ออกมาสอบบรรจุครูได้ ปัจจุบันเป็นครูที่ ร.ร.ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง เมื่อทราบข่าวว่าคุณครูจากโรงเรียนสตรีศรี ฯ มีความก้าวหน้าในหน้าที่เป็นบุคลากรที่สำคัญของโรงเรียน ได้รับวิทยะฐานะสูงสุด กระผมก็รู้สึกดีใจและภูมิใจ กับท่านด้วยความจริงใจ ถึงผมจะออกมาแต่ก็ยังคิดถึง คุณครูทุกท่านที่เคยทักทายปราศรัยกัน
ขอให้ท่านเจริญงอกงาม
สวัสดีครับ
วิรัติขอบคุณอาจารย์วิรัตน์ค่ะ ดีใจที่ได้ข่าวและยังคิดถึงกันอยู่ ยังจำอาจารย์ได้ดี และขออวยพรให้อาจารย์ประสบความสำเร็จทั้งในหน้าที่การงานและชีวิตส่วนตัว สวัสดีปีใหม่ค่ะ จาก...รัตนา สถิตานนท์