พิธีถวายอาเศียรวาทราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา


รูปภาพของ webmaster

           พิธีถวายอาเศียรวาทราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และงานวันพ่อแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2553 ณ บริเวณสนามโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เวลา 07.00-10.00 น.