หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน


รูปภาพของ webmaster

หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
พุทธศักราช 2552

          โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ได้เป็นโรงเรียนนำร่องในการใช้หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2552 โดยจัดโครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ดังนี้

 • โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ช่วงชั้นที่ 2
  • โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
  • โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (MEP)
  • โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
 • โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ช่วงชั้นที่ 3
  • โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ภาษาต่างประเทศ)
  • โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ)
  • โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)