แผนกลยุทธ์โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ปีการศึกษา 2551-2553


 • วิสัยทัศน์โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย มุ่งพัฒนาโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
  คู่แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง สร้างกุลสตรีไทยที่เท่าทันวิทยาการ
  กอรปความดีงาม สมเกียรติศักดิ์แห่งพระนามสมเด็จพระสุริโยทัย

 • พันธกิจ
  1.จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถเต็มศักยภาพและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนและมาตรฐานการศึกษาชาติ
  2. พัฒนาบรรยากาศแวดล้อมและกิจกรรมในโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
  3. ส่งเสริมการประยกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ การเผยแพร่ความรู้และการสร้างสรรค์
  4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มุ่งให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นสำคัญ
 • เป้าประสงค์
  1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละคนและจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นที่เชื่อถือของสังคม
  2. โรงเรียนมีบรรยากาศเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
  3. บุคคลากรในโรงเรียนใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทันและสร้างสรรค์
  4. ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 • ยุธศาสตร์หลัก
  1. พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสำฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่กำหนด
  2. พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนและบรรยากาศแวดล้อมในโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
  3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถนำนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ให้มีปนะสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
 • ข้อมูลชุมชน

     ลักษณะชุมชน โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยตั้งอยู่ในเขตสาทร ซึ่งมีลักษณะชุมชนเขตสาทร ดังนี้

 •  
  • สภาพพื้นที่และประชากร
  • สภาพเศรษฐกิจ
  • สถานที่สำคัญในเขตสาทร
  • การประสานชุมชน
 • จุดเด่นของสถานศึกษา
 • หน้า 28