สิทธิผู้บริโภค


รูปภาพของ sasanunt

    


      สิทธิผู้บริโภคข้อที่ 5

“ข้อ 5 สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย”

                  หมายถึง  การที่ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าหรือบริการได้รับความเสียหายไม่ว่าจะทางร่างกายหรือทางทรัพย์สิน ผู้บริโภคมีสิทธิ
        ที่จะเรียกร้องให้ผู้ประกอบธุรกิจชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น โดยอาจร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือ
        หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถ้าอยู่ต่างจังหวัดสามารถร้องเรียนได้ที่คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด เพื่อเป็นการ
        เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ตน

 

 

        ตัวอย่างของการละเมิดสิทธิ ข้อที่ 5

          

             1. ลิสซี่ได้ซื้อรถยนต์ใหม่มาในราคา 1,000,000 บาท หลังจากขับไปได้ 3 วันเครื่องยนต์ชำรุด เธอจึงนำรถเข้าซ่อม
      ที่ศูนย์บริการ แต่ไม่สามารถซ่อมเครื่องยนต์ให้ใช้การได้ดังปกติ

                   การดำเนินการ สคบ. ได้ดำเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยระหว่างผู้จำหน่ายรถยนต์และลิสซี่ โดยผู้จำหน่ายรถยนต์ชี้แจงว่า
      ความชำรุดของเครื่องยนต์นั้นไม่สามารถซ่อมให้ใช้การเป็นปกติได้ จึงเสนอเปลี่ยนรถยนต์คันใหม่ให้ เธอจึงพอใจและยุติเรื่อง

              2. วไลพรได้ทำสัญญาจ้างคนมาดูแลมารดาของตนที่ป่วยเป็นอัมพาต โดยทำสัญญาจ้างจากบริษัท รักดี จำกัด และได้
      จ่ายเงินล่วงหน้าไป 3 เดือน แต่เมื่อถึงเวลาส่งคนดูแลมาที่บ้าน บริษัทกลับไม่ส่งคนดูแลมาให้และปิดกิจการหนีไป วไลพรมีสิทธิ
      เรียกร้องค่าเสียหายที่ได้จ่ายไปคืน 

                   การดำเนินการ สคบ. ได้เรียกเจ้าของบริษัทและวไลพรมาพบเพื่อเจรจาไกล่เกลี่ยกัน แต่บริษัทไม่มาและได้ปิดกิจการ
      หนีไป วไลพรขอให้ สคบ. ฟ้องคดีแทนเพื่อเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืน สคบ.จึงได้นำเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
      เพื่อให้พิจารณาฟ้องคดีเรียกเงินคืนแก่วไลพร


รวบรวมโดย : คุณครูศศนันท์ กฤษณะวนิช

อ้างอิงข้อมูลจาก :
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ เรื่องการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522.
http://www.ocpb.go.th/