สิทธิผู้บริโภค


รูปภาพของ sasanunt

    


      สิทธิผู้บริโภค ข้อที่ 4

“ข้อ 4 สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา”

                  หมายถึง  เมื่อผู้บริโภคมีความต้องการที่จะทำสัญญาผูกพันตนเองต่อผู้ประกอบธุรกิจแล้ว ข้อสัญญาที่ผู้ประกอบธุรกิจ
        ทำขึ้นจะต้องเป็นข้อสัญญาที่ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค ซึ่งปัจจุบันนี้มีธุรกิจที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประกาศให้เป็น
        ธุรกิจที่ควบคุมสัญญา และธุรกิจควบคุมรายการเป็นหลักฐานการรับเงิน

 

 

        ธุรกิจที่ควบคุมสัญญา ได้แก่
             - ธุรกิจบัตรเครดิต                                    - ธุรกิจขายห้องชุด
             - ธุรกิจให้เช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า                    - ธุรกิจการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
             - ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์      - ธุรกิจให้กู้ยืมเงินเพื่อผู้บริโภคของสถาบันการเงิน

 

        ธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน ได้แก่
             -  ธุรกิจขายก๊าซหุงต้มที่เรียกเงินประกันถังก๊าซหุงต้ม
             -  ธุรกิจการให้บริการซ่อมรถยนต์
             -  ธุรกิจให้เช่าที่อยู่อาศัยที่เรียกเงินประกัน

 

 

        ตัวอย่างของการถูกละเมิดสิทธิ ข้อที่ 4

             1. อารยาได้ทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์กับไฟแนนซ์แห่งหนึ่ง และได้ขาดส่งค่างวดในการเช่าซื้อรถยนต์ 1 งวด 
        บริษัทส่งพนักงานมายึดรถคืน

             2. สมปองได้นำรถยนต์ไปซ่อมที่อู่คุณเล็กเนื่องจากแบตเตอรี่เสีย หลังซ่อมเสร็จอู่ได้เรียกเก็บเงิน 50,000 บาท 
        โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบราคาประเมิงล่วงหน้าและไม่มีรายการอะไหล่ที่ทำการเปลี่ยนให้