สิทธิผู้บริโภค


รูปภาพของ sasanunt

    


      สิทธิผู้บริโภค ข้อที่ 3

“ข้อ 3 สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ”

                  หมายถึง  การที่ผู้บริโภคใช้สินค้าหรือบริการใดก็ตาม สินค้าหรือบริการนั้นจะต้องมีคุณภาพได้มาตรฐานเหมาะสมกับ
        การใช้ และหากใช้ตามคำแนะนำแล้ว หรือระมัดระวังในการใช้สินค้าหรือบริการแล้ว จะต้องไม่ทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย 
        หรือทรัพย์สิน เช่น ผู้บริโภคซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้ามาใช้งาน ย่อมจะต้องได้รับความปลอดภัยจากการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้านั้น  หรือ
        ผู้บริโภคพาบุตรหลานไปใช้บริการในสถานบริการ เช่น สวนสนุก สระว่ายน้ำ ย่อมได้รับความคุ้มครองความปลอดภัยต่อชีวิตด้วย

 

 

        ตัวอย่างของการละเมิดสิทธิ ข้อที่ 3

    

             - ช่อทิพย์พาลูกชายไปว่ายน้ำที่สระว่ายน้ำหน้าหมู่บ้าน ปรากฏว่าในสระมีกระแสไฟฟ้ารั่วโดยที่เจ้าของสระ
      ไม่ตรวจสอบให้ดี ทำให้ลูกชายของช่อทิพย์เสียชีวิต

             - สุเชาว์ไปซื้อโทรศัพท์มือถือมาใช้งาน  เมื่อนำไปชาร์ตไฟ พบว่าแบตเตอรี่เกิดระเบิด ทำให้สุเชาว์ได้รับบาดเจ็บที่มือ

             - ทองแท้ไปรับประทานพิชซ่ากับเพื่อนๆ พบว่าในพิซซ่ามีเศษแก้วปะปนอยู่

             - แพรทองใช้บริการรถโดยสารประจำทางปรับอากาศของบริษัท  บีบี จำกัด พบว่ารถเกิดเพลิงไหม้เนื่องจากเครื่องยนต์เก่า
      และชำรุด ทำให้แพรทองได้รับบาดเจ็บ