สิทธิผู้บริโภค


รูปภาพของ sasanunt

    


       สิทธิผู้บริโภค ข้อที่ 2

 “ข้อ 2 สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ”

                  หมายถึง   เมื่อผู้บริโภคได้รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลสินค้าหรือบริการหรือรายละเอียดเกี่ยวกับการโฆษณา
        สินค้าหรือบริการโดยความสมัครใจ  และมีอิสระในการตัดสินใจ  โดยปราศจากการชักจูงใจอันไม่เป็นธรรมทั้งปวง 
        เช่น  การเลือกสินค้าโดยเปรียบเทียบขนาดบรรจุ  หรือเลือกใช้บริการโดยเปรียบเทียบราคา เป็นต้น

 

 

     ตัวอย่างของการละเมิดสิทธิ ข้อที่ 2

                    

            - วัลภาไปเลือกซื้อหม้อหุงข้าวที่ร้านเมืองไทยการไฟฟ้า ได้โฆษณาสินค้าไว้ในโบรว์ชัวร์ว่าสามารถใช้ทอดหรือผัดอาหารได้
      เมื่อวัลภาให้ร้านทดลองสาธิต  ร้านไม่ยินยอมและบังคับให้วัลภาซื้อสินค้า

             - มาวินได้สั่งซื้อนาฬิกาทางเว็บไซต์ และได้ตกลงเลือกนาฬิกาสีดำ ปรากฏว่าเมื่อได้รับสินค้า กลับกลายเป็นนาฬิกา
      อีกรุ่นหนึ่งและไม่ใช่สีดำ มาวิน ขอเปลี่ยนสินค้าแต่ได้รับการปฏิเสธ

             - ลินดาได้รับจดหมายแจ้งว่าเป็นผู้โชคดีได้รับสินค้าในร้านมูลค่า  10,000  บาท เมื่อไปรับสินค้า ร้านได้หว่านล้อม
      ให้ซื้อสินค้าอย่างอื่น  เมื่อนำมาตรวจสอบพบว่าเป็นสินค้าไม่มีคุณภาพและมีราคาสูงเกินจริง

             - วนิดาสั่งจอคอมพิวเตอร์ขนาด 17 นิ้วโดยจ่ายเงินจองและนัดวันรับสินค้าเรียบร้อยแล้ว แต่เมื่อถึงกำหนดรับสินค้า 
      บริษัทได้นำจอคอมพิวเตอร์ขนาด 16 นิ้วมาให้ โดยอ้างว่าใช้งานได้เหมือนกัน วนิดาขอเปลี่ยน แต่บริษัทไม่ยินยอม