♪ ♫ สาระน่ารู้... ดนตรีสากล ♫ ♪


รูปภาพของ sss27458

ลักษณะการประสมวงดนตรีสากล

วงออร์เคสตรา ( Orchestra) หรือ ดุริยางค์ มีประวัติมาช้านาน   และมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปตามยุคสมัย   เพื่อสนองความต้องการของผู้ประพันธ์ในการถ่ายทอดความรู้สึกของดนตรีในแต่ละยุค

       ประวัติ
          ออร์เคสตรา เป็นภาษาเยอรมัน ตามความหมายรูปศัพท์ หมายถึง สถานที่เต้นรำ ซึ่งหมายถึง   ส่วนหน้าของโรงละครสมัยกรีกโบราณ ที่ใช้เป็นที่เต้นรำและร้องเพลง   ของพวกนักร้องประสานเสียงสำหรับตนตรีตะวันตก ออร์เคสตรามีความหมายถึงวงซิมโฟนี   ออร์เคสตรา ได้แก่ วงดนตรีที่ประกอบด้วยเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย รวมกับเครื่องลมไม้   เครื่องลมทองเหลือง และเครื่องตี

          ต่อมาในกลางศตวรรษที่ 18 คำว่า ออร์เคสตรา หมายถึง การแสดงของวงดนตรี   ซึ่งเป็นความหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามคำนี้ยังคงใช้ในอีกความหมายหนึ่ง คือ   พื้นที่ระดับต่ำที่เป็นที่นั่งอยู่หน้าเวทีละคร และโรงแสดงคอนเสิร์ต

          ระยะต่อมาในกลางคริสต์ศตวรรษที่ 16 เมื่อเริ่มกำหนดจำนวนเครื่องดนตรีลงในบทเพลง การพัฒนาวงออร์เคสตราจึงเริ่มมีขึ้น ซึ่งในระยะแรกเป็นลักษณะของวงเครื่องสายออร์เคสตรา   (string Orchestra) ซึ่งมีจำนวนผู้เล่นประมาณ 10-25 คน   โดยบางครั้งอาจจจะมีมากกว่านี้ตามความต้องการของผู้ประพันธ์เพลง

          ในคริสต์ศตวรรษที่ 17   วงออร์เคสตรามีการเพิ่มเครื่องลมไม้ และตอนปลายของยุคบาโรค (ประมาณ ค.ศ. 1750)   ผู้ประพันธ์เพลงนิยมบอกจำนวนเครื่องดนตรีไว้ในบทเพลงโดยละเอียด   นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มเครื่องลมทองเหลือง และเครื่องประกอบจังหวะในออร์เคสตรา

           ราวกลางศตวรรษที่ 18 วงออร์เคสตราเป็นรูปแบบขึ้นมาจนได้มาตรฐานในยุคนี้ คือ   ยุคคลาสสิก ซึ่งเหตุผลประการหนึ่ง คือ บทเพลงประเภทซิมโฟนีเป็นรูปแบบขึ้นมาในยุคนี้   จึงทำให้ต้องมีการจัดวงออร์เคสตราให้มีมาตรฐาน เพื่อใช้เล่นเพลงซิมโฟนี   นอกจากนี้การบรรเลงบทเพลงประเภทคอนแชร์โตโอเปร่าและเพลงร้องเกี่ยวกับศาสนา ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้การพัฒนาวงออร์เคสตราเป็นแบบแผนขึ้น แม้ว่าวงซิมโฟนีออร์เคสตราในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 ยังคงมีบทบาทสำคัญในดนตรีตะวันตก ปัจจัยทางเศรษฐกิจก็มีส่วนในการกำหนดขนาดวงออร์เคสตราหรือแนวทางการประพันธ์เพลงเพื่อใช้กับวงออร์เคสตรา   แต่สิ่งนี้ก็มิได้กีดกั้นการสร้างสรรค์ผลงานประเภทที่ใช้วงออร์เคสตราของผู้ประพันธ์เพลงแต่อย่างใด 

 

 วงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ (Bangkok Symphony Orchestra) ซึ่งเป็นวงออร์เคสตราที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย

ภาพจาก: http://www.lafete-bangkok.com/2008/images/events/bso.jpg

ข้อมูลจาก: http://www.student.chula.ac.th/~47445281/webpage/index%202.htm


รูปภาพของ poonsak

ขอบคุณที่จัดทำข้อมูลดีดีมาให้อ่านครับ

ขอมอบดอกรักมาเป็นกำลังใจนะครับ

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน