คนสีขาว-ภาวะผิวเผือก       Albinism ** n. ภาวะผิวเผือก

                        

                                      

       โรคผิวเผือก. -albinistic adj.ที่เรียกว่าเผือกนี้ นอกจาก

       จะตัวขาวแล้วยังมีตาสีแดงอีกด้วยเพราะขาด melanin

       pigmentในดวงตา ผิวหนังและขน ทำให้สู้แสงแรงๆไม่

       ได้ เรียกภาวะนี้ว่า Albinism  อาการ Albinism นี้ เกิดได้

       กับทั้งคนและสัตว์ โดยไม่มีการเลือกเชื้อชาติจะนิกรอยด์

       คอเคซอยด์ มองโกลอยด์รึอะไรก็แล้วแต่ก็สามารถเป็นได้

       ภาวะนี้เกิดขึ้นในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมคนปลาสัตว์เลื้อย

       คลาน และสัตว์สะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก จะเห็นได้ว่าไม่พบ

       ในแมลงแต่อย่างใด

ลักษณะของอาการ

      ลักษณะผิดปกติในตัวสัตว์ที่เปลี่ยนจากสีปกติเป็นสีขาว

      นี้เรียกว่า โรคอัลบินิซึม (albinism)  เกิดจากยีนด้อยที่มี

      อยู่ในพันธุกรรม ทำให้ไม่สามารถสร้างเอนไซม์เมลาโน

      โซท์ไทโรซิเนส (melamocyte tyrosinase) ที่จะเปลี่ยน

      ไทโ

      ซีน ซึ่งเป็นโปรตีนสำคัญตัวหนึ่งไปเป็นเมลานินซึ่งใน

      มนุษย์ทำให้ผู้ที่เป็นโรคนี้แสดงลักษณะเผือกคือ มีสีผิว

      ขาวผมขาว ตาสีขาว ม่านตาสีเทาและโปร่งแสงรูม่านตา

      สะท้อนแสงออกมาเป็นสีแดง ร่างกายอ่อนแอติดเชื้อได้

      ง่ายกว่าคนทั่วไป

 

 

สาเหตุของการเกิดโรค 

 

 

     เกิดจากความผิดปกติทางพันธุ์กรรม การถ่ายทอดลักษณะ

     ทางพันธุกรรมที่ผิดปกติ ซึ่งควบคุมโดยยีนด้อยนั้น แม้จะดู

     จากภา นอกทั้งพ่อและแม่จะมีลักษณะปกติแต่ทั้งคู่มียีนด้อย

    ซึ่งมีลักษณะผิดปกติแฝงอยู่หรือเรียกได้ว่าทั้งพ่อและแม่เป็น

    พาหะของลักษณะผิด ปกตินั้น ลูกก็มีโอกาสได้รับยีนผิดปกติ

    นั้นทั้งคู่ได้

 

 

อาการของคนผิวเผือก

 

     อาการของคนผิวเผือกโดยทั่วไปเหมือนคนปกติ เพียงแต่มี

     ลักษณะภายนอกที่สังเกตได้คือนคนผิวเผือก (ALBINOS)

     จะไม่มี เม็ดสีที่บริเวณผิวหนัง เพราะร่างกายจะขาดเม็ดสีชื่อ

     เมลานิ ซึ่งเป็นเม็ดสีที่ปรากฏอยู่ในเส้นผมผิวหนัง และตา

     ตามปกติ ใน เมื่อคนผิวเผือกขาดเม็ดสีดังกล่าวเส้นผมจึงมีสี

     ขาว ผิวขาว และตาจะมีสีชมพูหรือแดง เป็นลักษณะเฉพาะ

     ของคน