การแสดงพื้นเมืองภาคกลางและภาคเหนือ 

  การแสดงพื้นเมืองภาคกลางและภาคเหนือ

สร้างโดย: 
ครูวไลลักษณ์ ดิษพึ่ง