Non-finite verbsNon-finte Verbs      
 
   Non-finite verbs คือ กริยาไม่แท้ ที่ถูกใช้ในประโยคซึ่งปกติประโยค 1 ประโยค
จะมีกริยาแท้ได้เพียงตัวเดียวเท่านั้น หากต้องการใช้ กริยาตัวอื่นอีก จะต้องใช้ในรูปของ Non-finite verbs ซึ่งมีใช้อยู่ 3 รูปคือ
 
       Infinitives มี 2 รูปคือ infinitive with to และ infinitive without to โดยทั่วไป กริยาแท้จะตามด้วย   -infinitive with to เพื่อบอกจุดประสงค์ เช่น
             I want to get a ticket to London this week.
            ในประโยคนี้ want เป็นกริยาแท้ to get เป็นกริยาไม่แท้ที่บอกจุดประสงค์
 
                         -infinitive without to มักใช้กับ กริยาช่วยทั้งหลาย เช่น will , shall, can could, , etc.และ กับ  verbs of sense เช่น let , see , feel, hear, watch, observe, perceive, etc.
   
     Gerund คือกริยาเติม ing ที่ทำหน้าที่แทนคำนามในประโยค เช่น
                         Swimming is a good exercise.เป็นต้น
 

      Participles มี 2 รูปคือ
             -Present Participle เป็น กริยาเติม ing ทำหน้าที่แทน คำคุณศัพท์ ขยายคำนามเช่น
     The dancing girl over there is very beautiful.    หรือ The girl dancing over there is very beautiful.
           -Past Participle เป็นกริยาช่องที่ 3 ที่ทำหน้าที่ขยายคำนามเช่นกัน เช่น
     A broken heart is better than not knowing what love is.
    หรือ Overcome by ecstasy, he could say nothing for a while.

สร้างโดย: 
นางสาวราตรี ศรีเอม