There is There are                                      THERE IS / THERE ARE

  there is /there are     มีความหมายว่า มี

      There is  ใช้นำหน้าคำนามเอกพจน์  หรือคำนามนับไม่ได้
   There are ใช้นำหน้าคำนามพหูพจน์ 

ประโยคบอกเล่า  
   There is + คำนามเอกพจน์  หรือคำนามนับไม่ได้
  There are + คำนามพหูพจน์ 

ประโยคปฏิเสธ  
   There is not+ คำนามเอกพจน์  หรือคำนามนับไม่ได้
  There are not+ คำนามพหูพจน์ 

ประโยคคำถาม  
   Is  there + คำนามเอกพจน์  หรือคำนามนับไม่ได้  ?
  Are there + คำนามพหูพจน์  ?

ประโยคบอกเล่า ประโยคปฏิเสธ    ประโยคคำถาม
There is a book on the table. There is not a book on the table. Is there a book on the table?
There are three apple in the box. There are not three apple in the box. Are there three apple in the box?

  
 

 

สร้างโดย: 
ครูสุภาณี อินทรอักษร