หน้าที่พลเมืองบทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ

สมาชิกทุกคนในสังคมย่อมต้องมีบทบาทหน้าที่ตามสถานภาพของตน ซึ่งบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันไป แต่ในหลักใหญ่และรายละเอียดจะเหมือนกัน ถ้าสมาชิกทุกคนในสังคมได้ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนอย่างถูกต้องก็จะได้ชื่อว่าเป็น "พลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติ" และยังส่งผลให้ประเทศชาติพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนั้น สมาชิกในสังคมทุกคน โดยเฉพาะเยาวชนที่ถือว่าเป็นอนาคตของชาติ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้และปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตน เพื่อช่วยนำพาประเทศชาติให้พัฒนาสืบไป

 

 เยาวชนกับการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและประเทศชาติ

 

             เยาวชน หมายถึง คนหนุ่มสาวที่มีพลังอันสำคัญที่จะสามารถช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต ดังนั้น เยาวชนที่ดีควรตระหนักในคุณค่าของตนเอง และร่วมแรงร่วมใจ สามัคคี และเสียสละเพื่อส่วนรวม

 

ลักษณะของเยาวชนทีดี


           เยาวชนที่ดีควรจะเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม กล่าวคือ จะต้องมีธรรมะในการดำเนินชีวิต ได้แก่


     1. การเสียสละต่อส่วนรวม  

      เป็นคุณธรรมที่ช่วยในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้า เพราะถ้าสมาชิกในสังคมเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และยอมเสียสละผลประโยชน์ส่วนตน จะทำให้สังคมพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและมั่นคง


     2. การมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่  

      เป็นคุณธรรมที่ช่วยให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข เพราะถ้าสมาชิกในสังคมยึดมั่นในระเบียบวินัย รู้และเข้าใจสิทธิของตนเอง ไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด สังคมนั้นก็จะมีแต่ความสุข เช่น ข้าราชการทำหน้าที่บริการประชาชนอย่างดีที่สุด ก็ย่อมทำให้เป็นที่ประทับใจรักใคร่ของประชาชนผู้มารับบริการ


     3. ความซื่อสัตย์สุจริต  

      เป็นคุณธรรมที่มีความสำคัญ เพราะหากสมาชิกในสังคมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต เช่น ไม่ลักทรัพย์ ไม่เบียดเบียนทรัพย์สินของผู้อื่นหรือของประเทศชาติมาเป็นของตน รวมทั้งผู้นำประเทศมีความซื่อสัตย์สุจริต ก็จะทำให้สังคมมีแต่ความเจริญ ประชาชนมีแต่ความสุข


     4. ความสามัคคี   

      ความรักใคร่กลมเกลียวปรองดองและร่วมมือกันทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมจะทำให้สังคมเป็นสังคมที่เข้มแข็ง แต่หากคนในสังคมเกิดความแตกแยกทั้งทางความคิดและการปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกัน จะทำให้สังคมอ่อนแอและล่มสลายในที่สุด


     5. ความละอายและเกรงกลัวในการทำชั่ว  

       ถ้าสมาชิกในสังคมมีหิริโอตตัปปะปะ มีความเกรงกลัวและละอายในการทำชั่ว สังคมก็จะอยู่กันอย่างสงบสุข เช่น นักการเมืองจะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตไม่โกงกิน ไม่เห็นแก่ประโยชน์พวกพ้อง โดยต้องเห็นแก่ประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ ประเทศชาติก็จะสามารถพัฒนาไปได้อย่างมั่นคง

ความสำคัญของการเป็นเยาวชนที่ดี

การเป็นเยาวชนที่ดีมีความสำคัญต่อตนเองและประเทศชาติดังนี้


     1. ความสำคัญต่อตนเอง

      เยาวชนที่ดีต้องเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิต คิดดี ทำดีเพื่อตนเองและเพื่อส่วนรวม ปฏิบัติตนตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จะทำให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกันและกัน เป็นที่รักของคนรอบข้าง


     2. ความสำคัญต่อส่วนรวม

      เมื่อเยาวชนได้รับการปลุกฝังให้เป็นเยาวชนที่ดีแล้ว ก็จะเป็นพลเมืองที่ดีในอนาคต และถ้าประเทศชาติมีพลเมืองที่ดี มีความรับผิดชอบปฏิบัติตามกฏระเบียบกติกาของสังคม และนำหลักประชาธิปไตยมาใช้เป็นแนวทางในการกำหนดบทบาทและหน้าที่ของตน ก็ย่อมทำให้การอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นไปอย่างสงบสุข


     3. ความสำคัญต่อประเทศชาติ

      เมื่อสังคมมีเยาวชนที่ดี และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ย่อมเป็นพื้นฐานทำให้เกิดพลเมืองดีในอนาคต และเมื่อสังคมมีพลเมืองที่ดี ย่อมนำมาซึ่งการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไปอย่างรวดเร็ว   

 Embarassedการปฏิบัติตนเป็นเยาวชนที่ดีตามสถานภาพและบทบาท Embarassed
 

     1. เยาวชนกับการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว เยาวชนในสถานภาพของการเป็นบุตรควรมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้


          1.1 เคารพเชื่อฟังบิดามารดา
          1.2 ช่วยเหลือบิดามารดาในทุกโอกาสที่ทำได้
          1.3 ใช้จ่ายอย่างประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย สุรุ่ยสุร่าย
          1.4 มีความรักใคร่ปรองดองในหมู่พี่น้อง
          1.5 ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
          1.6 ประพฤติตนให้สมกับเป็นผู้ดำรงวงศ์ตระกูล


     2. เยาวชนกับการเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียน เยาวชนในฐานะนักเรียนควรมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้


          2.1 รับผิดชอบในหน้าที่ของนักเรียน คือ ตั้งใจเล่าเรียน ประพฤติตนเป็นคนดี
          2.2 เชื่อฟังคำสั่งสอนอบรมของครูอาจารย์
          2.3 กตัญญูรู้คุณของครูอาจารย์
          2.4 รักใคร่ปองดองกันในหมู่เพื่อนนักเรียน
          2.5 ส่งเสริมเพื่อนในทางที่ถูกที่ควร


     3. เยาวชนกับการเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน ชุมชนคือสังคมขนาดเล็ก เช่นหมู่บ้านหรือกลุ่มคน โดยเยาวชนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่ตนอาศัยอยุ่ จึงต้องมีบทบาทหน้าที่ต่อชุมชนดังนี้


          3.1 รักษาสุขลักษณะของชุมชน  เช่น การทิ้งขยะให้เป็นที่ ช่วยกำจัดสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ เป็นต้น
          3.2 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน เช่น ไม่ขีดเขียนทำลายโบราณวัตถุในชุมชน ช่วนกันดูแลสาธารณสมบัติ
          3.3 มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของชุมชน


     4. เยาวชนกับการเป็นสมาชิกที่ดีของประเทศชาติ


          4.1 เข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี
          4.2 ปฏิบัติตนตามกฎหมาย
          4.3 ใช้สิทธิในการเลือกตั้ง
          4.4 ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
          4.5 สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
          4.6 ช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆที่ทางราชการจัดขึ้น
          4.7 ประกอบอาชีพสุจริตด้วยความขยันหมั่นเพียร
          4.8 ประหยัดและอดออม

 

การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามหลักธรรม           

      การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามหลักธรรม เป็นหน้าที่ของพลเมืองดีพึงปฏิบัติ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้จริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรม  เป็นคำที่มักใช้ปะปนกัน หากจะพิจารณาความหมายของคำศัพท์ที่นำมาประกอบกันเป็นคำเหล่านี้ พอจะแยกได้ ดังนี้

จริย    กริยาที่ควรประพฤติ

คุณ    ดี มีประโยชน์

ศีล     การประพฤติปฏิบัติดีตามปกติวิสัย

 

 สรุป  

  จริยธรรม  หมายถึง  หลักในการประพฤติปฏิบัติที่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเสียหาย 

   คุณธรรม  หมายถึง  หลักในการประพฤติปฏิบัติที่สร้างประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น 

   ศีลธรรม   หมายถึง  หลักในการประพฤติปฏิบัติที่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเสียหาย พร้อมกันนั้นก็สร้างประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นด้วย

 

                      ภาพเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่พลเมือง

CoolEmbarassedCoolSurprisedSmileEmbarassedCryFoot in mouthEmbarassedEmbarassedSmileInnocent

 

สร้างโดย: 
นางรัชญา ไชยนา