สสาร(matter)สสาร( matter )

สิ่งที่มีตัวตน  ต้องการที่อยู่และสัมผัสได้

สสารสามารถจัดจำแนกสารโดยใช้ สถานะเป็นเกณฑ์ ดังนี้

1.ของแข็ง(solid)

2.ของเหลว(liquid)

3.แก๊ส (gas)

สร้างโดย: 
นายสมบัติ เอกเชี่ยวชาญ