ไตรยางศ์ไตรยางศ์

ท่ีมา : ไตรย+องศ์

ความหมาย = อักษรสามหมู่

ได้แก่  อักษรสูง  อักษรกลาง  และ อักษรต่ำ

       อักษรสูง  11 ตัว -  ข ฃ  ฉ  ถ  ฐ  ผ  ฝ  ส  ษ  ศ  ห

       อักษรกลาง  9  ตัว  - ก จ  ฎ  ฏ  ด  ต  บ  ป  อ

       อักษรต่ำ  24  ตัว  :  อักษรเดี่ยว  10 ตัว  - ง  ญ  น  ย  ณ  ร  วม  ฬ  ล 

                                                             (งูใหญ่นอนอยู่ ณ ริมวัดโมฬีโลก)

                                 อักษรคู่  14  ตัว  -  พ   ค  ฅ  ฆ  ฟ  ท  ธ  ฑ  ฒ  ซ  ช  ฌ  ฮ

                                          อักษรคู่                                                อักษรสูง

                                            พ   ภ                                                      ผ

                                           

                                                                แบบฝึกหัด

1. คำในข้อใดมีอักษรกลางทุกคำ

                1.  ศรีสุริโยทัย            2.  สุทธิวราราม              3.  จ้างเด็กตัดกระดาษ            4.  ฝนตกแดดออก

2.

สร้างโดย: 
น.ส.ศรีสวาสดิ์ บุนนาค