ลิมิตของฟังก์ชั่น


รูปภาพของ potjana

ลิมิตของฟังก์ชัน

ลิมิตของฟังก์ชัน f(x) หมายถึง เมื่อ x เข้าใกล้ค่าๆหนึ่งแล้ว ค่า f(x) มีค่าเข้าใกล้ค่าคงตัวค่าหนึ่ง ค่านั้นเรียกว่า   ลิมิตของฟังก์ชัน

 

วิธีการหาค่าลิมิต    
ลองแทนค่า  x = a ลงใน f(x) แล้วดูว่า f(a) หาค่าได้หรือไม่

1.   ถ้า f (a) หาค่าได้ (เป็นจำนวนจริง) สรุปได้ว่า  

2.   ถ้า f(a) หาค่าไม่ได้ ซึ่งจะมีอยู่สองลักษณะ

     2.1   ถ้า f (a) มีค่าเป็น ¥ หรือ -¥ เราสามารถสรุปได้ว่า    ไม่มีลิมิต   (ลิมิตหาค่าไม่ได้)

     2.2   ถ้า f(a) มีค่าอยู่ในรูป  แสดงว่า f(x) ต้องอยู่ในรูปเศษส่วน ดังนั้นเราต้องพยายามแยก

            ตัวประกอบตัวเศษและตัวส่วน ให้มี (x - a) แล้วกำจัด (x - a) ทั้งเศษและส่วนทิ้ง หลังจากนั้นแทนค่า x = a ลงไป 

            ค่าที่ได้เป็นลิมิต

   [ในกรณี f(x) มีเทอม ( Öÿ+ÖD ) รวมอยู่ด้วย ให้นำคอนจุเกตของ ( Öÿ+ÖD ) คูณทั้งเศษและส่วน]

 

สร้างโดย: 
ครูพจนา สถาพรวจนา

รูปภาพของ potjana

ทำได้แล้ววววววว