อัตราส่วนและร้อยละจำนวนผู้โดยสาร :  ค่าโดยสาร     =  1  คน :  10 บาท

ความยาวของด้านกว้าง :  ความยาวของด้านยาว  =   12  :  15

สร้างโดย: 
ครูพรรณิภา