ธุรกิจทั่วไปความหมายและประโยชน์ของธุรกิจ ธุรกิจ (Business) หมายถึง การกระทำกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ที่ดำเนินงานเกี่ยวพันกับสถาบันการผลิต การจำหน่ายและการบริการให้ตรงกับผู้บริโภคต้องการของผู้บริโภคโดยกลุ่มบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมกันคือรายได้หรือกำไรเป็นผลตอบแทนจากการลงทุนด้วยทรัพย์สินและแรงงานในกิจกรรมนั้นๆ

Slide 1

ประโยชน์ของธุรกิจ การดำเนินงานทางธุรกิจมีประโยชน์ต่อบุคล ชุมชน สังคม และประเทศชาติดังนี้ ผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ เนื่องจากมนุษย์มีความต้องการสินค้าเพื่อบริการที่มีความแตกต่างกันทั่งความต้องการในสินค้าและบริการที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัยและความสะดวกสบายในการดำรงชีวิต รถยนต์ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น และบุคลที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ในการผลิตหรือจัดบริการให้ตรงกับการของผู้บริโภคเช่น การผลิตสินค้าประเภทโทรศัพท์เคลื่อนที่เช่น มือถือ ที่นอกจากจะใช้ติดต่อสื่อสารแล้วยังใช้ถ่ายรูปได้ ถ่ายวีดีโอ เล่นเกม เพื่อให้ความบรรเทิงที่หลากหลายได้ด้วย

Slide 2

1. การกระจายสินค้าและบริการจากผู้ผลิตไปสู้ผู้บริโภค เมื่อองค์กรธุรกิจผลิตสินค้าและบริการแล้วย่อมต้องการที่จะขายและจำหน่ายสินค้าและบริการสิ่งเหล่านี้ไปสู้ผู้บริโภคที่มีอยู่ทั่งในประเทศและต่างประเทศได้อย่างทั่วถึง 2. ก่อให้เกิดการจ้างงานและสร้างรายได้ในท้องถิ่น กิจกรรมทางธุรกิจทั่งกระบวนการผลิตการขนส่ง การจัดจำหน่ายและการบริการ ถ้วนต้องใช้แรงงานในการดำเนินกิจกรรมต่างๆเหล่านี้

Slide 3

1. การเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านต่างๆ การดำเนินงานทางธุรกิจเป็นกิจกรรมที่ผู้ผลิตสินค้าและผู้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคผู้ผลิตจะต้องปรับปรุงหรือผลิตสินค้าหรือพัฒนาสินค้าและการบริการ 2. สร้างรายได้ให้กับรัฐ การประกอบธุรกิจหากมีการขยายตัวทางธุรกิจมากเท่าไรก็จะมีการจ้างงานให้ประชาชนเกิดรายได้เพื่อที่จะเงินไปซื้อสินค้าและบริการได้มากขึ้นส่วนรัฐก็มีรายได้จากการเก็บภาษีรายไดบุคคลธรรมดาจากผู้ประกอบอาชีพต่างๆ

Slide 4

ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ หากมีผู้ประกอบการธุรกิจใดสามารถผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของผู้บริโภคทั้งในประเทศต่างประเทศ โดยเฉพาะในต่างประเทศมีการส่งสินค้าออกเป็นจำนวนมากส่งผลให้เศรษฐกิจดีขึ้น เช่น ประเทศไทยส่งออกสิค้าทางการเกษตรซึ่งเป็นสิ้นค้าส่งออกรายใหญ่ของโลก สินค้าเกษตรจึงเป็นสินค้าที่นำรายได้เข้าสู้ประเทศได้เป็นจำนวนมาก

Slide 5

1.จุดมุ่งหมายของธุรกิจ การประกอบธุรกิจทุกประเภท ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะมีจุดมุ่งหมายสำคัญดังนี้ 1 กำไร (Profit) 2. ความอยู่รอด (Survival) 3. ความเจริญเติบโต (Growth ) 4. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibilies)

Slide 6

ประเภทของธุรกิจ ธุรกิจจำแนกตามลักษณะการดำเนินงานแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 1. ธุรกิจอุตสาหกรรม เป็นธุรกิจที่ดำเนินงานด้วยวัตถุดิบและปัจจัยในการผลิตมาผ่านกระบวนการผลิตเพื่อแปรสภาพเป็นสิ้นค้าชนิดต่างๆ 2. ธุรกิจการพาณิชยกรรม เป็นธุรกิจที่ดำเนินการเกี่ยวกับตลาดโดยกระจ่ายสินค้าจากเหล่งผลิตไปสู้ผู้บริโภคอย่างทั่วถึงทุกท้องที่ 3. ธุรกิจการบริการ เป็นธุรกิจในการบริการในรูปแบบต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการของบริโภคเช่นความสะดวกสบาย ความปรอดภัย และความบรรเทิงโดยคิดค่าบริการเป็นค่าตอบแทน

Slide 7

รูปแบบของธุรกิจ การประกอบธุรกิจในปัจจุบันมีอยู่หลายลักษณะทั้งธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ที่มีสาขาทั่วประเทศเพื่อให้เกิดความสะดวกในการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆจึงมีการกำหนดรูปแบบของธุรกิจออกเป็น 5 รูปแบบดังนี้

1. กิจการเจ้าของคนเดียว (Sole or single proprietorship) 2. ห้างหุ้นส่วน (Partnership) 3. บริษัทจำกัด (Corporation) 4. สหกรณ์ (Cooperative) 5. รัฐวิสาหกิจ (State Enterprise)

สร้างโดย: 
ครูจงลักษณ์