บทความเชิงวิชาการใบงาน  เรื่อง  มหัศจรรย์มะละกอ ๑.ให้นักเรียนอ่านหนังสือ วิวิธภาษา เรื่อง มหัศจรรย์แห่งมะละกอ  หน้า ๗๙ ๘๔ อะไรเอ่ย... ใบหยักๆ ลูกรักเต็มคอ  คำตอบคือ  มะละกอ  ครูถามนักเรียน เพียงต้องการทราบว่านักเรียนมีความคิดอย่างไรกับปริศนาคำทาย ที่ครูกำลังถามนักเรียน  นักเรียนคงเข้าใจกับปริศนาคำทายนี้เป็นอย่างดี ถ้านักเรียนได้อ่านบทความเชิงวิชาการเรื่อง  มหัศจรรย์แห่งมะละกอ ๒. ให้นักเรียนตั้งคำถามและคำตอบจากเนื้อเรื่องที่ตนเองอ่าน ๕  ข้อ          กำหนดส่งงาน  วันพฤหัสบดีที่  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๕๓   หมายเหตุ : ให้นักเรียนส่งงานที่รองหัวหน้าห้อง  และรวบรวมมาส่งที่ห้องภาษาไทย          ภาระงาน ชิ้นที่ ๒                ๑. ให้นักเรียนดูรายละเอียดกระบวนการเรียบเรียงบทความเชิงวิชาการในหนังสือหน้า  ๘๔                ๒. นักเรียนต้องหาข้อมูลบทความเชิงวิชาการ เรื่อง  ดอกไม้ในเมืองไทย                 ๓. เนื้อหาที่เรียบเรียงต้องมีความยาวไม่ต่ำกว่า ๒ หน้ากระดาษ รวมการจัดภาพประกอบ                   แล้ว และเขียนชื่อ นามสกุล  ชั้น  เลขที่   ที่มาของข้อมูลด้วย          ๔. วิธีการส่งเหมือนกับการส่งงานชิ้นแรก (กำหนดวันส่งชิ้นงาน คือวันเสาร์ก่อนเที่ยงคืน)                     e - mail :  n_ung_11@hotmail.com

สร้างโดย: 
ครูยุทธพงษ์