งานธุรกิจการเลือกซื้อสินค้าและบริการ

การเลือกซื้อสินค้าและบริการ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง1. บอกองค์ประกอบที่ควรพิจารณาในการวางแผนซื้อสินค้าและบริการได้2. บอกเหตุผลที่ตัดสินเลือกซื้อสินค้าและบริการได้การวางแผนเลือกซื้อสินค้าและบริการ            ในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ ควรพิจารณาดังต่อไปนี้            1. ความจำเป็น และความต้องการ ในการเลือกซื้อสินค้าและบริการเพื่อสนองความต้องการและความจำเป็นในการดำเนินชีวิต ผู้ซื้อควรมีการวางแผนการใช้จ่ายที่แน่นอนชัดเจนและคำนึงถึงความประหยัดเป็นสำคัญ โดยสำรวจจำนวนเงินที่ตนมีอยู่ แล้วจัดสรรว่าควรใช้จ่ายอย่างไรและเท่าใด ซึ่งควรพิจารณาเลือกซื้อจากสิ่งที่เป็นปัจจัยพื้นฐานในการ            2. การเปรียบเทียบราคาและคุณภาพ ก่อนการซื้อควรได้มีการเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการที่จะได้รับ บางครั้งอาจพบว่าราคาสูงเกินไป บางครั้งสินค้าหรือบริการเหล่านั้นไม่สามารถสนองความต้องการของเราถ้าไม่มีการเปรียบเทียบก็ไม่อาจตัดสินใจได้ การเปรียบเทียบราคาและคุณภาพสินค้าจะช่วยให้ได้ทราบว่าสมควรซื้อหรือไม่                        ในบางครั้งเมื่อเราต้องการศึกษาผลิตภัณฑ์หรือบริการในครั้งแรกอาจใช้เวลาในการเปรียบเทียบมาก แต่ในครั้งต่อไปถ้าเราจะซื้อสินค้าประเภทเดียวกันเราอาจไม่ต้องเสียเวลาและแรงงานมากนัก เช่น ถ้าเราต้องการซื้อวิทยุในครั้งแรกเราอาจหาข้อมูลต่าง ๆ เช่น คุณภาพของเสียง ราคา ความสะดวกในการใช้ ความคงทน และซื้ออย่างไม่มั่นใจนัก แต่ถ้าซื้อวิทยุใหม่อีกเครื่องหนึ่งเราจะเกิดความมั่นใจขึ้นและไม่ต้องใช้เวลามากในการตัดสินใจเพราะจดจำข้อมูลต่าง ๆ ได้ ความรู้และประสบการณ์ช่วยให้เรารู้ว่าลักษณะใดดีหรือไม่ดี บางครั้งหลังจากการเปรียบเทียบคุณภาพของสินค้าชั่วระยะหนึ่ง ต่อไปเราอาจเจาะจงซื้อสินค้าของบริษัทใดบริษัทหนึ่งได้เลย เป็นการประหยัดเวลาและแรงงานในการซื้อสินค้าหรือการใช้บริการนั้น เช่น ถ้าต้องการซื้อน้ำมันพืช และมีผลิตภัณฑ์บริษัทใดบริษัทหนึ่งซึ่งเป็นที่พอใจแล้วก็ไม่ต้องใช้เวลาและแรงงานมากนัก การซื้อกางเกงยีนส์ของบริษัทที่เราสวมใส่เป็นประจำได้พอดีอาจช่วยประหยัดเวลาในการซื้อเสื้อผ้าได้มาก             การซื้อสินค้าโดยยึดชื่อบริษัทผู้ผลิตที่เคยใช้สินค้าเป็นประจำอาจเสียเงินมากกว่าแต่ก็เป็นที่พึงพอใจของคนบางคน โดยไม่คำนึงว่าสินค้าบริษัทอื่นถูกกว่า อย่างไรก็ตามบางคนก็ไม่พอใจในสินค้าที่ซื้อมา ถ้าไม่ได้รู้ว่าได้ใช้เงินคุ้มค่ามากที่สุด             

 

สร้างโดย: 
ครูอภิรดี