การบวกพหุนาม


รูปภาพของ anong

เรื่อง    การบวกและการลบพหุนาม
จุดประสงค์การเรียนรู้    นักเรียนสามารถ
1. หาผลบวกของพหุนามที่กำหนดให้ได้
2. หาผลลบของพหุนามที่กำหนดให้ได้      
 ตอนที่ 1
เนื้อหา   การบวกพหุนาม
             การหาผลบวกของพหุนาม  ใช้หลักเกณฑ์ดังนี้
             การหาผลบวกของพหุนามทำโดย นำพหุนามมาเขียนในรูปการบวกและถ้ามีพจน์ที่คล้ายกัน ให้บวกพจน์ที่คล้ายกันเข้าด้วยกัน หลักการบวกพหุนาม  มี  2  วิธี    คือ
 วิธีที่  1    การบวกตามแนวนอน  ขั้นตอนดังนี้
       ขั้นที่  1   เขียนพหุนามที่กำหนดให้ ทั้งหมดที่ต้องการบวกในบรรทัดเดียวกัน
       ขั้นที่  2   รวมพจน์คล้ายกัน
       ขั้นที่  3   เขียนผลลัพธ์ในรูปผลสำเร็จ
 ตัวอย่างที่ 1   จงหาผลบวกของพหุนามในแต่ละข้อต่อไปนี้
                      1)      – 4x + 7     และ   x – 5
                      2 )       3x  – 8    และ     y – 6z
                      3 )        6x2 + 10   และ  – 5x2 – x + 1   
 วิธีทำ     1)         (– 4x + 7 ) + ( x – 5 )              =        – 4x + 7 + x – 5
                                                                      =        (– 4x + x) + (7 – 5)
                                                                      =         – 3x + 2
                                                     ตอบ      – 3x + 2     
                                                        -------------------------------------
 
               2)       ( 3x  – 8) + ( y – 6z )                =         3x  – 8 +  y – 6z
                                                                       =        3x + y – 6z – 8
                                                     ตอบ      3x + y – 6z – 8
                                                            ---------------------------------
     
             
               3)       ( 6x2 + 10 )  + (– 5x2 – x + 1)     =      6x2 + 10 – 5x2 – x + 1
                                                                          =      (6x2– 5x2 ) – x  + (10 + 1)
                                                                          =       x2 – x  + 11
                                                     ตอบ     x2 – x  + 11
    ------------------------------------
    
 
ตัวอย่างที่ 2    จงหาผลบวกของ  8x – 1 ,  – x2 – 9x   และ   x2 + 4
 วิธีทำ   (8x – 1 ) + (– x2 – 9x ) + (x2 + 4 )                =    8x – 1 – x2 – 9x   + x2 + 4
                                                                            =   (– x2 + x2 ) +  ( 8x – 9x) + (– 1+ 4)
                                                                            =     – x + 3
                                                      ตอบ       – x  + 3

สร้างโดย: 
ครูอนงค์ บวรสิทธิรัตน์


อาจารย์สอนเข้าใจมากค่ะ