วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


รูปภาพของ orathai04

เทคโนโลยีสารสนเทศ                         แบบทดสอบก่อนเรียน

รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ    รหัสวิชา  ง  ๓๑๑๐๒       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑
เรื่อง  บทบาทและความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
******************************************************************************

คำชี้แจง ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย  X  ทับตัวอักษรหน้าข้อความที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุด เพียงข้อละ ๑  ตัวเลือก


   ๑.จากข้อต่อไปนี้ อะไรที่เกิดขึ้นหลังสุด
      ก.  มนุษย์     ค.  เครือข่ายคอมพิวเตอร์
      ข.  โลก      ง.  ไดโนเสาร์
   ๒.จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มนุษย์สามารถสร้างตัวหนังสือไว้ตามผนัง ถ้ำนับเป็นเวลานาน    
      ประมาณกี่ปี
      ก.     ๕๐๐  ปี     ค.  ๒,๕๐๐  ปี
      ข.  ๑,๐๐๐  ปี      ง.  ๕,๐๐๐   ปี
    ๓.เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อการดำรงชีวิตของนักเรียนเมื่อใด
      ก.  ตั้งแต่เกิด       ค.  ตั้งแต่เรียนอนุบาล
      ข.  ตั้งแต่นักเรียนจำความได้   ง.  ตั้งแต่เรียนชั้นมัธยมศึกษา
    ๔.  คำกล่าวที่ว่า“ปัจจุบันนี้เป็นโลกที่ไร้พรมแดน”  ตรงกับความหมายข้อใดมากที่สุด
      ก.  มีการติดต่อสื่อสารรวดเร็ว   ค.  มีอุปกรณ์ติดต่อสื่อสารหลายชนิด
      ข.  การรู้ข่าวสารได้ชัดเจน                ง.  ถูกทุกข้อ
    ๕. การประยุกต์เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์  เราเรียกว่าอะไร
      ก.  อุตสาหกรรม     ค.  เทคโนโลยี
      ข.  การปฏิวัติ     ง.  การพัฒนา
    ๖. สารประกอบ ซิลิกอน เป็นสารที่สกัดมาจากอะไร
       ก.  ตะกั่ว     ค.  น้ำทะเล
       ข.  ทราย     ง.  ปูนซีเมนต์ 

    ๗. สารประกอบ ซิลิกอนนี้สามารถนำมาผลิตเป็น
      ก.  ไอซี      ค.  วงจรอีเล็กทรอนิกส์
      ข.  ทรานซิสเตอร์    ง.  ถูกทุกข้อ
   ๘. การนำข้อมูลมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตมนุษย์ เราเรียกว่าอะไร
      ก.  ข้อมูลดิบ     ค.  สารสนเทศ
      ข.  ข้อมูลวิเคราะห์    ง.  นิยาม
   ๙.  อุปกรณ์อะไรที่มนุษย์สามารถสื่อสารโต้ตอบข้อความกันได้โดยทันที 
      ก.  โทรทัศน์     ค.  วิทยุ
      ข.  โทรศัพท์เคลื่อนที่    ง.  หนังสือพิมพ์
   ๑๐.  เครื่อง Automatic  Teller  Machine  คือเครื่องใช้ในการดำเนินงานด้านใด
       ก.  ระบบอินเทอร์เน็ต    ค.  ฝาก-ถอนเงิน
       ข.  ฉายภาพยนตร์    ง.  ติดต่อสื่อสาร
   ๑๑.  เมื่อนักเรียนซื้อสินค้าตามห้างสรรพสินค้า สินค้าทุกชิ้นจะติดอะไรไว้ที่สินค้า
       ก.  รหัสแท่ง     ค.  ไอ.ซี.
       ข.  บัตร A.T.M.      ง.  เครื่องอ่าน (bar  code)
   ๑๒.  หน่วยของสารสนเทศข้อใด  มีหน้าที่แยกแยะ จัดกลุ่ม เรียง ข้อมูลที่รวบรวมได้
       ก.  เก็บรวบรวมข้อมูล    ค.  แสดงผลลัพธ์
       ข.  ประมวลผล     ง.  ทำสำเนา
   ๑๓.  การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นการใช้สารสนเทศในด้าน
       ก.  พัฒนาสิ่งแวดล้อม    ค.  การสอนในโรงเรียน
       ข.  การพาณิชยกรรม    ง.  เท่าเทียมในสังคม
   ๑๔.  ข้อใดต่อไปนี้คือบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ
       ก.  เสริมปัจจัยพื้นฐานการดำรงชีวิตได้เป็นอย่างดี    ค.  ผลิตสินค้าได้เป็นจำนวนมาก
       ข.  สร้างที่พักอาศัยมีคุณภาพมาตรฐาน  ง.  ถูกทุกข้อ
   ๑๕.  ข้อใดคือขั้นตอนการประมวลผล
       ก.  นักสถิติของหน่วยงานแห่งหนึ่งที่ทำการแจกแจงข้อมูล
       ข.  การจัดเก็บข้อมูลลงบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อไว้ใช้งานต่อไป
       ค.  พนักงานไฟฟ้าทำการจดตัวเลขบนมิเตอร์แสดงการใช้ไฟฟ้า
       ง.  การถ่ายทอดเหตุการณ์ที่สำคัญจากต่างประเทศออกทางโทรทัศน์ 

   ๑๖. ข้อใดเป็นความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ
       ก.  ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์
       ข.  การประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์
       ค.  การประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาจัดการข้อมูลให้เกิดประโยชน์
       ง.  ข้อ  ก  และ  ค
    ๑๗.  ลักษณะใดเป็นลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
        ก.  เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน   
        ข.  เปลี่ยนรูปแบบการบริการให้เป็นแบบกระจาย 
        ค.  เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำเนินงานของหน่วยงาน  
        ง.  ถูกทุกข้อ
    ๑๘.  ข้อใดเป็นผลของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อตัวนักเรียน
        ก.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
        ข.  ระบบการเรียนการสอนทางไกล                
        ค.  ระบบเฝ้าระวังภัยที่มีคอมพิวเตอร์ควบคุมการทำงาน
        ง.  ข้อ ก  และ  ข
    ๑๙.  ข้อใดเป็นผลของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อสังคมในโรงเรียนมากที่สุด
        ก.  การสอบถามผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัยจากที่บ้านและโรงเรียน
        ข.  การฝากถอนเงินสดผ่านเครื่องเอทีเอ็ม   
        ค.  ระบบการจัดเก็บข้อมูลภาษี
        ง.  การสั่งซื้อสินค้าจากบ้าน
    ๒๐.  เทคโนโลยีสารสนเทศข้อใดที่ไม่มีผลต่อสังคมนอกโรงเรียน
        ก.  ระบบสื่อสารโทรคมนาคม   ค.  ระบบทะเบียนนักเรียนในโรงเรียน
        ข.  ระบบถ่ายภาพดาวเทียม     ง.  การควบคุมการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม

 


 

สร้างโดย: 
ครูอรทัย เลิศวัฒนนนท์