เทคโนโลยีสมัยใหม่


รูปภาพของ chuanphit

การใช้เทคโนโลยีกับการเรียน

ใบความรู้บทที่ 9 เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี


    รหัสวิชา ง 22102                                                                                                    ชื่อ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2                                                                   ปีการศึกษา 2553
   บทที่ 9 เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่                                                                    เวลา 2  คาบ (100 นาที)
     เรื่อง  แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง/เทคโนโลยีแบบสื่อประสม

 9.1 แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 บริษัท..............................ได้นำไมโครคอมพิวเตอร์ออกจำหน่าย ไมโครคอมพิวเตอร์ในขณะนั้นใช้...................................................... เพียงไม่กี่ปีต่อมาก็ได้พัฒนาไมโครคอมพิวเตอร์ที่ใช้................................................................
หากย้อนกลับไปในอดีตพบว่า ไมโครคอมพิวเตอร์เปลี่ยนรุ่นใหม่บ่อยมาก บริษัทผู้พัฒนาไมโครโพรเซสเซอร์ได้คิดค้นและพัฒนาให้ขีดความสามารถเพิ่มขึ้นตลอดเวลา
ในปี พ.ศ. 2545 ไมโครโพรเซสเซอร์รุ่น...................................ของบริษัทอินเทล และรุ่น........................ของบริษัทเอเอ็มดี ทำงานได้ด้วยความเร็วกว่า 2,000 เมกะเฮิรตซ์ ขีดความสามารถของคอมพิวเตอร์รุ่นนี้มีความเร็วในการคำนวณเพิ่มขึ้น มีผลทำให้พัฒนาการทางซอฟต์แวร์ก้าวหน้าไปจากเดิมมาก

 

ขณะเดียวกันความจุของหน่วยความจำหลักที่ใช้ในไมโครคอมพิวเตอร์ก็เพิ่มขึ้นเป็นลำดับ ไมโครคอมพิวเตอร์ที่บริษัท...........................พัฒนาขึ้นในปี…………………… มีหน่วยความจำเพียง...............กิโลไบต์ แต่ปัจจุบันแนวโน้มของหน่วยความจำในไมโครคอมพิวเตอร์เป็นหลายร้อยเมกะไบต์จนมีแนวโน้มถึงกิกะไบต์ในไม่ช้านี้

สร้างโดย: 
ครูชวนพิศ เที่ยวแสวง