ฝ่ายบริหาร | Executive


รูปภาพของ webmaster

 

 

ฝ่ายบริหารโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
Satri Si Suriyothai School Executive 

นางสาวกรรณิการ์ ไผทฉันท์ 
ผู้อำนวยการโรงเรียน | Director

 
รองผู้อำนวยการ | Deputy director

กลุ่มบริหารทั่วไป General Management

รองผู้อำนวยการ | Deputy director

กลุ่มบริหารงานบุคคล | Personnel Management