ปฏิกิริยาของธาตุหมู่ VIIA


รูปภาพของ phannapa

ปฏิกิริยาของธาตุหมู่ VIIA

2KBr + Cl2 ----->  2KCl + Br2
หรือ
2Br- + Cl2 ----->  2Cl- + Br2

-------------------------------------------------

2KI + Cl2 ----->  2KCl + Br2
หรือ
2I- + Cl2 ----->  2Cl- + Br2

------------------------------------------------- 

2KI + Br2 ----->  2KCl + Br2
หรือ
2I- + Br2 ----->  2Cl- + Br2

 

 

 

 

สร้างโดย: 
นางสาวพรรณนภา กำบัง