ปฏิกิริยาของธาตุ IA และ IIA กับน้ำ


รูปภาพของ phannapa

ปฏิกิริยาของธาตุโซเดียม(Na)กับน้ำ

2Na(s) + 2H2O(l) ------> 2Na+(aq) + 2OH-(aq) + H2(g)

คลิกเพื่อดูปฏิกิริยา

ปฏิกิริยาของธาตุแมกนีเซียม(Mg)กับน้ำ

2Mg(s) + 2H2O(l) ------> 2Mg2+(aq) + 2OH-(aq) + H2(g)

คลิกเพื่อดูปฏิกิริยา

สร้างโดย: 
นางสาวพรรณนภา กำบัง