คุณครูสอนอังกฤษต้องขอขอบคุณท่านอาจาร์ยที่ดูแลภาคภาษาต่างประเทศ

 ที่ได้ช่วยแก้ปัญหาเรื่องครูผ้สอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติของ 5/6ได้ครูสอนอย่างรวดเร็ว