การหมุนเวียนเลือดการหมุนเวียนเลือดผ่านหัวใจสรุปได้ดังนี้
           - หัวใจห้องเอเตรียมขวา จะรับเลือดที่มี O2 ต่ำ (Oxygenated blood) จากเส้นเวนขนาดใหญ่ชื่อ ซูพีเรีย เวนาคาวา
 (Superior vena cava) ซึ่งนำเลือดมาจากศีรษะและแขน และรับเลือดจากเส้นเวนที่ชื่อ อินฟีเรีย เวนาคาวา (Inferior vena cava)
ซึ่งนำเลือดมาจากส่วนล่างของลำตัว คืออวัยวะภายในและขาเข้าสู่หัวใจด้วย
          - เอเตรียมขวาบีบตัวทำให้เลือดไหลผ่านลิ้นไตรคัสปิดลงสู่เวนตริเคิลขวา
         - เวนตริเคิลขวาจะบีบตัวทำให้เลือดถูกส่งผ่านลิ้นพัลโมนารีหรือเซมิลูนาร์ เข้าสู่เส้นเลือดพัลโมนารี อาร์เทอรี
 (Pulmonary artery) ซึ่งจะนำเลือดไปยังปอดเพื่อแลกเปลี่ยนก๊าซโดยปล่อย CO2 ให้แก่ปอด และรับ O2 จากปอดกลายเป็นเส้นเลือดที่มี O2 สูง
         - เลือดที่มี O2 สูงไหลเข้าสู่พัลโมนารี เวน (Pulmonary vein) เข้าสู่ห้องหัวใจเอเตรียมซ้าย
         - เมื่อหัวใจห้องเอเตรียมซ้ายบีบตัว ซึ่งเกิดในจังหวะเดียวกับเอเตรียมขวา จะทำให้เลือดไหลผ่านลงสู่ลิ้นไมตรัล หรือลิ้นไบคัส
ปิดลงสู่หัวใจห้องเวนตริเคิลซ้าย
         - เมื่อเวนตริเคิลซ้ายบีบตัวจะดันให้เลือดไหลผ่านลิ้นเอออร์ติก หรือเซมิลูนาร์ เข้าสู่เอออร์ตา จากเอออร์ตาจะแตกแขนง
เป็นอาร์เทอรี อาร์เทอริโอลแยกไปยังส่วนต่างๅของร่างกาย