ระเบียบแถวของผู้บำเพ็ญประโยชน์


รูปภาพของ kalayarat

ระเบียบแถวของผู้บำเพ็ญประโยชน์


ท่าพัก

 

คำสั่ง “พัก” ของผู้บำเพ็ญประโยชน์มีดังนี้
1. “พัก” คือ การหย่อนเข่าซ้าย หรือขวา
2. “ตามระเบียบพัก” คือ การแยกเท้าซ้ายออกไปด้านข้าง ห่างจากเท้าขวาประมาณ 1 ฟุต ยืนตัวตรง แขนทั้งสองไขว้หลังให้เสมอระดับเอว มือขวาจับข้อมือซ้าย ให้น้ำหนักตัวอยู่ตรงกลาง ตามองตรงไปข้างหน้า
3. “ตามสบายพัก” คือ พักตามสบายแต่อยู่ในแถว

ท่าตรง

 

1. ถ้าอยู่ในท่า “ตามระเบียบพัก” เวลาสั่ง “ตรง” ให้เท้าซ้ายชิดเท้าขวา ปล่อยมือ ฝ่ามือทั้งสองแนบลำตัว
2. ถ้าอยู่ในท่า “พัก” เวลาสั่ง “ตรง” ให้กระตุกเข่าที่หย่อนให้ตรง แขนตรง ฝ่ามือทั้งสองแนบลำตัว
3. ถ้าอยู่ในท่า “ตามสบายพัก” เวลาสั่ง “ตรง” ให้เข้าแถวให้เป็นระเบียบ ยืนตรง ฝ่ามือทั้งสองแนบลำตัว

การเข้าแถวรูปเกือกม้าวิธีที่ 2 มีดังนี้
กำหนดให้ผู้บำเพ็ญประโยชน์เป็นหมู่เชิญธง 3 คน
1. หัวหน้าหมวดสั่ง “หมู่เชิญธงเข้าประจำที่ ทำ” ผู้เชิญธง 3 คนเข้าแถวหน้ากระดาน ห่างจากผู้เรียก 3 ก้าว คนกลางอยู่ตรงหน้าหัวหน้าหมวด ชิดเท้าตรงแล้วอยู่ในท่า”ตามระเบียบพัก”
2. หัวหน้าหมวดสั่ง “สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์เข้าแถวหลังกองเกียรติยศ 2 แถว ทำ” ทุกคนวิ่งมาเข้าแถวตอนลึกเรียงลำดับความสูงไปต่ำ ต่อหลังผู้ที่เป็นกองเกียรติยศ ให้จำนวนทั้ง 2 แถวเท่ากัน เมื่อมาถึงให้ชิดเท้าตรงแล้วอยู่ในท่า “ตามระเบียบ พัก”
3. หัวหน้าหมวดสั่ง “ขยายแถวรูปเกือกม้า ทำ” ทุกคนย่ำเท้า สมาชิกคนที่ 1 ก้าวเท้าออกมายืนอยู่ข้างหน้าของแต่ละแถว คนที่ 2, 3.. ทำเช่นเดียวกันจนหมด จะได้แถวรูปเกือกม้า เมื่อหัวหน้าหมวดออกคำสั่งเสร็จแล้ว ให้กลับหลังหัน เดินมายืนตรงหน้าเสาธงแล้วกลับหลังหัน หันหน้าเข้าแถวรูปเกือกม้า
4. หัวหน้าหมวดสั่ง “แถว-หยุด” ทุกคนหยุด (ให้ตบจังหวะเท้าเหมือนวิธีที่ 1)

 

 

 

 

 

 

การเข้าแถวของผู้บำเพ็ญประโยชน์

1. การเข้าแถวตอนเรียงหนึ่ง
หัวหน้าหมวด : เหยียดแขนทั้งสองข้างออกไปข้างหน้าเสมอแนวไหล่  มือแบ นิ้วทั้งห้าชิดกัน  หันฝ่ามือเข้าหากันและขนานกัน
การเข้าแถว : (ถ้าหมู่เดียว)  ให้มาเข้าแถวหน้าหัวหน้าหมวด หัวหน้าหมู่ตรงหน้าหัวหน้าหมวดห่างประมาณ 6 ก้าว  ลูกหมู่เข้าแถวหลังหัวหน้าหมู่ (ถ้ามีมากกว่า 1 หมู่)   ให้หมู่ที่เป็นหลักเข้าแถวตอนตรงหน้าหัวหน้าหมวด ห่างประมาณ 6 ก้าว หมู่อื่นๆ เข้าแถวตอนเป็นแนวเดียวกันไปทางซ้ายและ
ทางขวาของหมู่หลัก ( เช่น  ถ้ามี 5 หมู่  หมู่ 3 เป็นหมู่หลัก  ถ้ามี 4 หมู่  หมู่ 2 และ หมู่ 3 เป็นหมู่หลัก )
การจัดแถว : ระยะต่อสุดช่วงแขนของสมาชิกยื่นไปจดหลังของผู้อยู่ข้างหน้าทุกคนตามลำดับ  และทุกคนอยู่ในท่า "ตามระเบียบ พัก" โดยอัตโนมัติ

2. การเข้าแถวหน้ากระดานแถวเดี่ยว
หัวหน้าหมวด : เหยียดแขนทั้งสองข้างออกไปทางข้างเสมอแนวไหล่  มือแบ  นิ้วทั้งห้าชิดกัน  หันฝ่ามือไปข้างหน้า
การเข้าแถว : ให้เข้าแถวหน้ากระดานแถวเดียวข้างหน้าหัวหน้าหมวด  หมู่ที่ 1 อยู่ซ้ายมือหัวหน้าหมวด   ให้กึ่งกลางของแถวอยู่ตรงหน้าหัวหน้าหมวด ห่างประมาณ 6 ก้าว
การจัดแถว : ใช้แขนขวาจดปลายศอกซ้าย ไม่เว้นระยะเคียงระหว่างหมู่ ทุกคนจัดแถวทางขวา

3. การเข้าแถวหน้ากระดานหมู่ปิดระยะ
หัวหน้าหมวด : มือกำทั้งสองข้าง  เหยียดตรงออกไปข้างหน้าขนานกับพื้น  งอข้อศอกขึ้นเป็นมุมฉากหันหน้ามือเข้าหากัน
การเข้าแถว : ให้หมู่ที่ 1 มาเข้าแถวหน้ากระดานหน้าหัวหน้าหมวด  ให้กึ่งกลางของหมู่ตรงหน้าหัวหน้าหมวดห่างประมาณ 6 ก้าว  หมู่ต่อๆ ไป ไปเข้าแถวหมู่หน้ากระดานด้านหลังหมู่ 1 ตามลำดับ  ระยะต่อระหว่างหมู่ 1 ช่วงแขน
การจัดแถว : ระยะเคียงระหว่างบุคคลในหมู่  ยกมือซ้ายขึ้นเท้าสะโพก  สะบัดหน้าไปทางขวา

4.การเข้าแถวหน้ากระดานหมู่เปิดระยะ
หัวหน้าหมวด : มือกำทั้งสองข้าง  งอศอกเป็นมุมฉาก แขนท่อนบนแบะออกเป็นแนวเดียวกับไหล่  หันหน้ามือไปทางข้างหน้า
การเข้าแถวและการจัดแถว : เช่นเดียวกับแบบ"ปิดระยะ" แต่ระยะต่อระหว่างหมู่ 3 ช่วงแขน

5. การเข้าแถวรูปครึ่งวงกลม
หัวหน้าหมวด : มือแบทั้งสองข้าง เหยียดตรงลงข้างล่าง  คว่ำฝ่ามือเข้าหาตัวโบกผ่านลำตัว ประสานกันด้านหน้าช้า ๆ เป็นรูปครึ่งวงกลม
การเข้าแถว : ให้หมู่ 1 อยู่ซ้ายมือของหัวหน้าหมวด  โดยหัวหน้าหมู่อยู่แนวเดียวกับหัวหน้าหมวด  หมู่ที่ 2 และหมู่ต่อๆไปอยู่ทางซ้ายมือของหมู่ 1 ตามลำดับจนคนสุดท้ายของหมู่สุดท้ายอยู่แนวเดียวกับหัวหน้าหมวด  โดยหัวหน้าหมวดเป็นจุดศูนย์กลางไม่เว้นระยะหมู่
การจัดแถว : ระยะเคียงระหว่างบุคคล เช่นเดียวกับการเข้าแถวแบบหน้ากระดาน

6. การเข้าแถวรูปวงกลม
หัวหน้าหมวด : มือแบทั้งสองข้าง เหยียดตรงลงข้างล่าง  คว่ำฝ่ามือเข้าหาลำตัวโบกผ่านลำตัว ประสานกันด้านหน้าจดด้านหลังเป็นรูปวงกลม
การเข้าแถว : ให้หมู่ 1 อยู่ซ้ายมือหัวหน้าหมวด  โดยหัวหน้าหมู่อยู่แนวเดียวกับหัวหน้าหมวด  หมู่ที่ 2 และหมู่ต่อๆไปอยู่ทางซ้ายมือของหมู่ 1 ตามลำดับจนคนสุดท้ายของหมู่สุดท้ายไปจดหัวหน้าหมู่ 1  หัวหน้าหมวดเป็นจุดศูนย์กลาง   ไม่เว้นระยะหมู่
การจัดแถว : ระยะเคียงระหว่างบุคคล ปฏิบัติเช่นเดียวกับการจัดแถวหน้ากระดานเรียงหนึ่ง

 

7. การเข้าแถวรัศมีหรือแถวล้อเกวียน
หัวหน้าหมวด : มือขวาแบคว่ำ กางนิ้วออกทุกนิ้วชูไปข้างหน้า ทำมุมประมาณ 45 องศา
การเข้าแถว : ให้ทุกหมู่เข้าแถวตอนหมู่หน้าหัวหน้าหมวด  ห่างจากหัวหน้าหมวดประมาณ 6 ก้าวเป็นรูปรัศมี  โดยให้หมู่ที่ 1 อยู่ทางซ้ายมือของหัวหน้าหมวด ทำมุมออกไปประมาณ 45 องศา หมู่ 2 และหมู่ต่อๆไปอยู่ทางด้านซ้ายของหมู่ 1  ตามลำดับจนถึงหมู่สุดท้าย จะอยู่ทางขวามือของหัวหน้าหมวดทำมุมออกไปประมาณ 45 องศา ระยะต่อของหมู่ 1 ช่วงแขน ระยะเคียงของหัวหน้าหมู่พอสมควร
การจัดแถว : ปฏิบัติเช่นเดียวกับการเข้าแถวตอนเรียงหนึ่ง

สร้างโดย: 
ครูกัลยารัตน์ เมธีวีรวงศ์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย