ชมรมคัดลายมือภาษาอังกฤษ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยชมรมคัดลายมือภาษาอังกฤษ

ความเป็นมา  ชมรมคัดลายมือภาษาอังกฤษนี้ก่อตั้งโดย คุณครู  มงคล บุตรรัตน์ ซึ่งเป็นคุณครูที่ปรึกษาของชมรมและมี ประธานชมรมคือ  นางสาว ณัฐวรรณ  ทรัพย์เกษม ในชมรมนี้มีสมาชิกทั้งหมด 35 คน แบ่งเป็น ม.5/1 (17 คน) ม.5/2 (3 คน) ม.5/4 (9 คน) ม.5/5 (3 คน) ม.5/8 (3 คน)  สถานที่เรียนคือ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

ประโยชน์ที่ได้รับจากชมรมนี้  ทำให้มีพัฒนาการการเขียนตัวอักษรพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ที่ดีขึ้นมีเน้นการเขียนที่ขึ้นเบาลงหนักตามหลักและกฎเกณฑ์ อีกทั้งยังทำให้เราทราบถึงความหายของสำนวนภาษาอังกฤษต่าง ๆ และสามารถนำมาปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น

FIRST COME , FIRST SERVED   มาก่อนได้ก่อน

TO CRY FOR THE MOON กระต่ายหมายจันทร์

HEALTH IS BETTER THAN WEALTH ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ

LOVE IS BLIND ความรักทำให้คนตาบอด

STILL WATER RUNS DEEP  น้ำนิ่งไหลลึก

A PIECE OF CAKE ง่าย ๆกล้วยๆ

TO SMELL A RAT จมูกไว

LET BYGONES BE BYGONES ที่แล้วมาก็แล้วไป

สะท้อนความคิดเห็นจากนักเรียนในชมรม

คุณครูให้คัดสุภาษิตที่มีความหมายดีมาก เพราะฉะนั้นคุณครูต้องรักษาตัวให้ดี ๆแล้วมาสอนพวกหนูต่อนะค่ะ
                                              น.ส. ทิวาพร อัศวชิน ม.5/1
You stay in my heart every day  รักษาตัวเองดีดีนะคะจะได้หายไว ๆ
                                               น.ส.  ณัชชา จันทร์วิภาสวงศ์  ม.5/8

อาจารย์มงคลเป็นคนที่สอนสนุก รักอาจารย์นะ หายป่วย เร็ว ๆนะคะ
                                               น.ส. ภาณุมาศ    ตันเจริญ  ม.5/8

เป็นชมรมที่ดีมากค่ะทำให้เราทราบสำนวนต่าง ๆมากมาย และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้  อยากให้มีการสานต่อชมรมนี้ไปเรื่อย ๆ คุณครู มงคล บุตรรัตน์ เป็นคนที่ใจดีและน่ารักมากค่ะ  หนูรักคุณครู มงคลมากค่ะ อยากให้คุณครูดูแลสุขภาพ ให้มาก ๆนะค่ะ แล้วก็รีบกลับมาสอนพวกหนูต่อไป
                                              น.ส. ณัฐวรรณ   ทรัพย์เกษม ม.5/1

รู้สึกดีมากสุด ๆ เป็นชมรมสบาย ๆ ทำกิจกรรมง่าย ๆ แต่ก็ได้สาระความรู้มากเช่นกัน ได้รู้สำนวนภาษาอังกฤษมากมาย ฝึกทักษาการเขียน
อาจารย์ มงคล พวกหนูเลิฟอาจารย์มาก          กลับมาเร็ว ๆนะคะ พวกหนูจะรอ
                                              น.ส.  อภิญญา สุริยาวิภาต  ม.5/4

อยู่ชมรมคัดลายมือภาษาอังกฤษก็ทำให้ทักษะการเขียนของหนูดีขึ้น  หายไวๆนะคะ
                                              น.ส. วิภาวดี วโรรส ม.5/1

ขอบคุณอาจารย์มากนะคะ ชมรมนี้ทำให้หนูลายมือสวยขึ้นกว่าเก่าเลยค่ะ 
                                               น.ส. จริยา เต็งพงศธร  ม.5/1

       
ชมรมนี้ทำให้ลายมือภาษาอังกฤษดีขึ้น อาจารย์เป็นคนใจดี ชมรมนี้ก็สอนให้หลายอย่างเหมือนกันค่ะ 
                                               น.ส. อุษา คล้ายนิล ม.5/4
ชมรมเราเรียบง่ายเป็นกันเอง ได้รู้จักคำศัพท์สำนวนภาษาอังกฤษมากมาย ทำให้เราได้รู้จักเพื่อนต่างห้อง ได้ความเป็นเพื่อนมากขึ้น อาจารย์ใจดี เพื่อน ๆในชมรมก็น่ารักดีหัวหน้าชมรมดูแลดี กวดขันให้ทำการบ้านส่งอาจารย์
มีความสุขและสนุกกับชมรมมาก ๆ  ขอบคุณทุก ๆคนที่ทำให้มีชมรมนี้ขึ้นมา 
                                                น.ส. ชุตินันท์  ค้อชากูล ม.5/4
 

รายชื่อสมาชิกในชมรม

5/1

1. นางสาว ตรีรัตน์  โรจน์ประเสริฐกุล 

2. นางสาว ณัฐวรรณ  ทรัพย์เกษม

3. นางสาว สุภาวรรณ สิทธิปัญญา

4. นางสาว ปิยมาศ ลุ่มเพชรมงคล

5. นางสาวจริยา เต็งพงศธร

6. นางสาว วิสสุตา วงศ์ตระกูล

7. นางสาว ปริยากร ปะหุปะไพ

8. นางสาว วิภาวดี วโรรส

9. นางสาว นิชา บางสุวรรณ

10. นางสาว จีราภรณ์  จารุอำไพแสง

11. นางสาว วีระวรรณ มิตรณรงค์

12. นางสาว สุชญา ศิริโวหาร

13. นางสาว พิชชากร  ยืนยงกุลวุฒิ

14. นางสาว ทิวาพร อัศวชิน

15. นางสาว ขริษฐา กล้าหาญ

16. นางสาว ศุฑารัตน์ จุกกะโทก

17. นางสาว อิงณภัทร์ พรเกษมจิรานนท์

5/2

1. นางสาว ธัญญาเรศ  แซ่ล้อ

2. นางสาว บุศราภรณ์ วาทนเสรี

3. นางสาว ธันยา ขันธ์แก้ว

5/4

1. นางสาวสุพัตรา  บุญจริง

2. นางสาว อุษา คล้ายนิล

3. นางสาว ฐิตาภา หิรัญวัฒนานนท์

4. นางสาว ชุตินันท์  ค้อชากูล

5. นางสาว พิชชาพร  มงคลสุข

6. นางสาว อภิญญา สุริยาวิภาต

7. นางสาว อภิญญา โรจนภิญโญ

8. นางสาว กรกมล  มีนสิรินันท์

9. นางสาว ปานฤทัย  นิพนธ์รัตนา

5/5

1. นางสาว นวลพักตร์  พรเจริญ

2. นางสาว อมรรัตน์ การุณวิเชียร

3. นางสาว บัณฑิตา  บุญหอม

5/8

1. นางสาว  ณัชชา จันทร์วิภาสวงศ์

2. นางสาว ภาณุมาศ    ตันเจริญ

3. นางสาว อลีนา พรมเมศ