ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ (Girl Guides)


รูปภาพของ kalayarat

การจัดหมวดหมู่ของผู้บำเพ็ญประโยชน์

กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ เป็นกิจกรรมใช้ระบบหมู่เป็นหลักในการดำเนินกิจกรรมดังนั้น เมื่อนักเรียนสมัครเป็นสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์  จึงต้องมีการจัดหมวดหมู่ของตนเอง ซึ่งการจัดกิจกรรมให้เกิดหมวดหมู่ โดยความสมัครใจของสมาชิก นิยมใช้กิจกรรมการสร้างความคุ้นเคย กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ในหมู่สมาชิก  เพื่อให้เกิดความรู้จักคุ้นเคย สนิทสนมกัน   และเป็นการละลายพฤติกรรมให้สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อน ๆ ทุกคนได้อย่างมีความสุขลักษณะการจัดหมวดหมู่ของผู้บำเพ็ญประโยชน์  หากเป็นหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์รุ่นนกน้อยคือ ระดับอนุบาล จะมีสมาชิกจำนวนอย่างน้อย 8 คน และไม่เกิน 16 คน  สมาชิกในหมู่รวมทั้งหัวหน้าหมู่และรองหัวหน้าหมู่ ไม่เกิน 6 คน  หมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์รุ่นนกสีฟ้ามีสมาชิกอย่างน้อย 12 คนหรือ 2 หมู่ อย่างมากไม่เกิน 24 คน หรือ 4 หมู่  สมาชิกในหมู่รวมทั้งหัวหน้าหมู่และรองหัวหน้าหมู่ ไม่เกิน 6 คน  และสำหรับหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์  รุ่นกลางและรุ่นใหญ่มีสมาชิกอย่างน้อย 16 คนหรือ 2 หมู่  อย่างมากไม่เกิน 32 คนหรือ 4 หมู่  สมาชิกในหมู่รวมทั้งหัวหน้าหมู่และรองหัวหน้าหมู่  ไม่เกิน  8  คน

วิธีการคัดเลือกหัวหน้าหมู่และรองหัวหน้าหมู่

 การคัดเลือกหัวหน้าหมู่และรองหัวหน้าหมู่ดำเนินการตามแบบประชาธิปไตยโดยสมาชิกในหมู่เสนอชื่อเพื่อนในหมู่อย่างน้อย 2 คน เป็นหัวหน้าหมู่และรองหัวหน้าหมู่  โดยมีการลงคะแนน  ผู้ที่ได้คะแนนเสียงสนับสนุนมากที่สุดเป็นหัวหน้าหมู่ ส่วนคนที่ได้คะแนนรองลงมาจะเป็นรองหัวหน้าหมู่ ซึ่งหัวหน้าหมู่และรองหัวหน้าหมู่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลสมาชิกในหมู่และประสานงานกับหัวหน้าหมวด

วิธีการตั้งชื่อหมู่

 กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์นิยมตั้งชื่อของหมู่เป็นดอกไม้ เช่น หมู่ดอกมะลิ หมู่ดอกบานบุรี หมู่ดอกแก้ว หมู่ดอกบานเช้าเหลือง  ทั้งนี้เพราะกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์เป็นกิจกรรมสำหรับเยาวสตรี  ดังนั้นชื่อของหมู่จึงนิยมใช้ชื่อดอกไม้ซึ่งเป็นสิ่งที่สวยงาม น่ารักและสดชื่น สดใสเหมือนสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ทุกคน

หมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์  รุ่นนกน้อย

1. ให้มีสมาชิกจำนวนอย่างน้อย  8  คน  และไม่ควรเกิน  16  คน
2. สมาชิกในหมู่รวมทั้งหัวหน้าหมู่และรองหัวหน้าหมู่  ไม่เกิน  6  คน

หมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์  รุ่นนกสีฟ้า

1. ให้มีสมาชิกอย่างน้อย  12  คน หรือ  2 หมู่  อย่างมากไม่เกิน  24 คน  หรือ  4 หมู่
2. สมาชิกในหมู่รวมทั้งหัวหน้าหมู่และรองหัวหน้าหมู่  ไม่เกิน  6  คน

หมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์  รุ่นกลางและรุ่นใหญ่

1. ให้มีสมาชิกอย่างน้อย  16  คน หรือ  2 หมู่  อย่างมากไม่เกิน  32 คน  หรือ  4 หมู่
2. สมาชิกในหมู่รวมทั้งหัวหน้าหมู่และรองหัวหน้าหมู่  ไม่เกิน  8  คน

หมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์

• ต้องมีหัวหน้าหมวดซึ่งผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรของผู้บำเพ็ญประโยชน์และมีใบอนุญาตให้เปิดหมวด
• ในหมวดหนึ่ง ๆ ให้มีผู้ช่วยหัวหน้าหมวดไม่เกินหมวดละ  2  คน
• การเปิดหมวด ต้องขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาของสถานศึกษานั้น ๆ และให้คณะกรรมการจังหวัดหรือสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ฯ  ทราบ

หมู่ คือ กลุ่มของสมาชิกที่แบ่งมาจากหมวด  กลุ่มละเท่า ๆ กัน

 1. ในหมวดนกน้อย   หมู่หนึ่งให้มีสมาชิก  4 – 6  คน  เป็นอย่างมาก
 2. ในหมวดนกสีฟ้า  หมู่หนึ่งให้มีสมาชิก  6 คน  เป็นอย่างมาก
 3. ในหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์รุ่นกลาง  รุ่นใหญ่  หมู่หนึ่ง ๆ ให้มีสมาชิกได้เพียง  8 คน เป็นอย่างมาก
 4. แต่ละหมู่ให้มีสัญลักษณ์ประจำหมู่
 5. หัวหน้าหมู่และรองหัวหน้าหมู่ของนกสีฟ้า  ให้หัวหน้าหมวดเป็นผู้แต่งตั้ง
 6. หัวหน้าหมู่และรองหัวหน้าหมู่ของผู้บำเพ็ญประโยชน์รุ่นกลาง รุ่นใหญ่  ให้เป็นการเลือกกันเองในหมู่และนำเสนอให้หัวหน้าหมวดแต่งตั้ง
 
การประชุมหัวหน้าหมู่   (Court of Honour)

1. เป็นการประชุมหัวหน้าหมู่ซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละหมู่ในหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์  รุ่นกลาง  รุ่นใหญ่  กับหัวหน้าหมวด และผู้ช่วยหัวหน้าหมวด เพื่อวางแผนงานต่างๆในหมวดและเท่ากันเป็นการแบ่งและสอนหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับหัวหน้าหมู่
2. ต้องทำกันอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยที่สุดเดือนละ  1  ครั้ง  ถ้าอยู่ในค่ายพักแรมให้ทำทุกวัน
3. หัวหน้าหมวดหรือผู้ช่วยหัวหน้าหมวด คือ ประธานในที่ประชุมทุกครั้ง  จัดให้หัวหน้าหมู่เป็นเลขานุการ ผู้จับเวลาในการประชุม จุดมุ่งหมายในการประชุมหัวหน้าหมู่ คือ ให้โอกาสแก่สมาชิกในการช่วยในการฝึกต่างๆ ตามหลักสูตร การแข่งขันทำเครื่องหมายแสดงความสามารถ  การใช้จ่ายในหมวด  การหารายได้เข้าหมวด เป็นต้น งานเหล่านี้ในหมวดต้องให้สมาชิกในหมวดรู้เห็นและเห็นชอบด้วย

การประชุมลูกหมู่   (Patrol in Council)

1. คือ การที่หัวหน้าหมู่ผู้บำเพ็ญประโยชน์รุ่นกลาง  หรือรุ่นใหญ่  ประชุมสมาชิกในหมู่ของตนเพื่อทราบแผนงานของการประชุมหัวหน้าหมู่ หรือสมาชิกในหมู่จะมาประชุมเพื่อให้หัวหน้าหมู่นำข้อเสนอของหมู่เข้าสู่ที่ประชุมหัวหน้าหมู่
2. ต้องทำกันก่อนหรือหลังการประชุมหัวหน้าหมู่เสมอ
3. หัวหน้าหมู่หรือรองหัวหน้าหมู่  คือ  ประธานในที่ประชุมทุกครั้ง

เอกสารที่ใช้ในหมวด

1. ใบสมัครเป็นสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์  ซึ่งมีผู้ปกครองอนุญาต
2. สมุดทะเบียนของหมวด  ระบุเลขที่สมาชิก  ชื่อ  นามสกุล  วัน เดือน ปี เกิด  อายุ  บ้านเลขที่  หมายเลขโทรศัพท์  ชื่อโรงเรียน  ชั้นเรียน  วันเข้าเป็นสมาชิก  วันปฏิญาณตน  วันทดสอบระดับต่าง ๆ  วันรับเครื่องหมายพิเศษต่างๆ และวันจำหน่าย
3. สมุดบัญชีรับ – จ่ายเงิน  ต้องมีกรรมการในหมวดที่ได้จากการประชุมหัวหน้าหมู่ลงนามกำกับทุกครั้งที่มีการรับและจ่ายเงิน
4. สมุดโครงการฝึก  ต้องทำโครงการฝึกสมาชิกในหมวดทั้งระยะสั้นและระยะยาว  และมีสมุดบันทึกการสอน  บันทึกรายวิชาและกิจกรรมทุกครั้ง
5. เอกสารประเมินผลการทดสอบแต่ละรายวิชา
6. สมุดบันทึกประวัติของหมวด

เอกสารที่ใช้ในหมู่

1. สมุดเรียกชื่อ  และเก็บเงินของหมู่  หัวหน้าหมู่ต้องบันทึกทุกครั้งที่เกี่ยวกับการฝึกและขาดฝึกของสมาชิกในหมู่  และนำสมุดส่งคืนหัวหน้าหมวด  ให้หัวหน้าหมวดเป็นผู้เก็บ
2. สมุดบันทึกการปฏิบัติงาน  “การทำความดี”  ของหมู่

การยุบหมวด

1. หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้สั่งยุบหมวด  ตามข้อเสนอของผู้ตรวจการฝึก  ในกรณีที่มีหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ในสถานศึกษา
2. ผู้ตรวจการฝึกเป็นผู้สั่งยุบหมวด  ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการจังหวัด
หรือกรรมการอำนวยการของสมาคม ฯ
3. การยุบหมวดจะทำในกรณีดังต่อไปนี้
 - สถานที่ที่เป็นที่ตั้งหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์เลิกล้ม  หรือปรากฏว่าสถานที่นั้นเป็นที่ไม่สมควร
 - หัวหน้าหมวดได้ทำการฝึกอบรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ไม่ตรงตามหรือขัดต่อ หลักการและวัตถุประสงค์ของสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ฯ
 - สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ในหมวดร่วมกันประพฤติชั่ว  เป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงของสมาคม ฯ
 - จำนวนหัวหน้าหมวด  และสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ไม่พอที่จะดำรงหมวดต่อไปได้
 - เมื่อมีการยุบหมวดให้โอนทรัพย์สินให้กับสถานศึกษานั้น ๆ หรือโอนให้กับสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ฯ

สรุป
 
การจัดหมวดหมู่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ เป็นการจัดหมวดหมู่ให้สมาชิกมีกลุ่มของตนเพื่อการทำกิจกรรมต่างๆ เป็นระบบหมู่ เพื่อเป็นการกระทำร่วมกัน ช่วยเหลือ และเสียสละเพื่อหมู่คณะ การกระทำหรือไม่กระทำการใดๆ จึงต้องคำนึงถึงหมู่ของตนเอง 

ที่มา : สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์