ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ (Girl Guides)


รูปภาพของ kalayarat

โปรแกรมที่ใช้ในการจัดกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์
1.การบำเพ็ญประโยชน์ (GIVING SERVICE)

          โปรแกรมนี้จะช่วยเส่วงเสริมและสนับสนุนให้เด็กผู้หญิงและเยาวสตรีได้เรียนรู้ เกี่ยวกับกิจการผู้บำเพ็ญประโยชน์ (GIRL GUIDING) ได้ฝึกฝนทักษะต่าง ๆ ให้เป็นผู้ที่ช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ แสดงความเมตตากรุณา เพื่อให้ไปบำเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม “การทำความดีอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้ง เป็นการบำเพ็ญประโยชน์อย่างหนึ่ง”
2.การเป็นพลเมืองดี (CITIZENSHIP)
          โปรแกรมนี้จะช่วยให้เด็กผู้หญิงและเยาวสตรีได้ฝึกฝนตนเองให้เป็นพลเมืองที่ดีมีความรับผิดชอบ  โดยการปฏิบัติหน้าที่ต่อโรงเรียน  ชุมชน  และประเทศชาติด้วยความเต็มใจ  และปฏิบัติตามคำปฏิญาณ  และกฎของผู้บำเพ็ญประโยชน์
3.วัฒนธรรมและมรดกของชาติ(CULTURE AND HERITAGE)
          โปรแกรมนี้จะช่วยให้เด็กผู้หญิงและเยาวสตรีมีความรู้ ความเข้าใจ  และความภาคภูมิใจในวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ความเชื่อ  และมรดกของชาติ  พร้อมที่จะอนุรักษ์และช่วยเผยแพร่สิ่งที่ดีงามนี้แก่ผู้อื่น 
4.สิ่งแวดล้อม (ENVIRONMENT)
          โปรแกรมนี้จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กผู้หญิง และเยาวสตรีได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม การพัฒนา การนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.การอยู่ร่วมกับผู้อื่น (RELATIONSHIPS)
           โปรแกรมนี้ช่วยให้เด็กผู้หญิงและเยาวสตรีได้รู้จักตนเองและรู้จักผู้อื่น โดยการเป็นมิตรและเรียนรู้การทำงานร่วมกับ ผู้อื่น โดยกระบวนการของระบบหมู่
6.สุขภาพ (HEALTH)
          โปรแกรมนี้จะช่วยเตรียมตัวให้เด็กผู้หญิงและเยาวสตรีมีสุขภาพดี  สติปัญญาเฉลียวฉลาด  มีอารมณ์มั่นคงและรู้จักปรับตัวเข้ากับผู้อื่นและสังคมได้เป็นอย่างดี
7.ประสบการณ์นานาชาติ  (INTERNATIONAL UNDERSTANDING)
          โปรแกรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้เด็กผู้หญิงและเยาวสตรีได้มีประสบการณ์นานาชาติ และมีความเข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลซึ่งมีพื้นฐาน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน  โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทำงานร่วมกันได้อย่างสันติ
เด็กหญิงและเยาสตรีจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมนานาชาติ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ของประเทศต่างๆ เรื่องเกี่ยวกับองค์การผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งโลก ภูมิภาคเอเซียแปซิฟิคและสายใยแห่งความสัมพันธ์ของสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ ทั่วโลก 
8.เทคโนโลยี  (TECHNOLOGY) 
          โปรแกรมนี้ช่วยให้เด็กผู้หญิงและเยาวสตรีได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี  มีทักษะและสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
9.ครอบครัว (FAMILY LIFE)
          โปรแกรมนี้จะทำให้เด็กผู้หญิงและเยาวสตรีทราบและเข้าใจบทบาทความรับผิดชอบและหน้าที่ของตนเองที่มีต่อครอบครัว ความสัมพันธ์และภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว
10.วิสัยทัศน์ (MY VISION)
          โปรแกรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้เด็กผู้หญิงและเยาวสตรีได้มีโอกาสค้นคว้าหาความต้องการ ความสามารถ ความสนใจ  วิสัยทัศน์ของตนเอง  และได้เรียนรู้ทักษะใหม่ต่างๆ เพื่อเตรียมตัวเองให้สามารถตัดสินใจที่จะเลือกอาชีพที่ตนเองถนัดและต้องการได้ในอนาคต