ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ (Girl Guides)


รูปภาพของ kalayarat

           ท่านลอร์ด เบเดน โพล  ผู้ก่อตั้งได้กล่าวไว้ว่า  วิธีการของผู้บำเพ็ญประโยชน์  คือ  แนวทางที่มีลักษณะเฉพาะในการพัฒนาเยาวชนที่แตกต่างไปจากวิธีของกิจการอื่น  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้
 1. ยึดมั่นในคำปฏิญาณและกฎ
         
คำปฏิญาณและกฎ  คือหัวใจของกิจการผู้บำเพ็ญประโยชน์  เป็นปรัชญาชีวิตของสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ทุก ๆ คน  หลักการของกิจการผู้บำเพ็ญประโยชน์  สามารถแสดงให้เห็นได้หลายวิธี  เป็นการรวมความเข้าใจในคำปฏิญาณ และกฎแต่ละข้อ สมาชิกแต่ละคนยอมรับและยึดมั่นด้วยความสมัครใจที่จะใช้ชีวิต ตามหลักการพื้นฐานของผู้บำเพ็ญประโยชน์  และรับมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
 2. ระบบหมู่   (The Patrol System)
         
ระบบหมู่  ทำให้หัวหน้าหมวดทำงานด้วยกันภายใต้ภาวะผู้นำของแต่ละคน  และของสมาชิกในหมู่  คุณลักษณะหลักของระบบหมู่  คือการส่งเสริมให้สมาชิกเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  นำซึ่งกันและกัน  และจัดสิ่งแวดล้อมให้ทุกคนได้แสดงบทบาท  และความรับผิดชอบร่วมกัน  เป็นการจัดโอกาสทางการศึกษา ได้แก่ การเข้าไปร่วมส่งเสริม Team spirit  การร่วมมือ  การมอบและแบ่งปันความรับผิดชอบ  พัฒนาทักษะความเป็นประชาธิปไตย  รวมทั้งวิธีการตัดสินใจด้วย  
 3. การเรียนรู้โดยการลงมือทำ  (Learning by doing)
          การลงมือทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง  เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์  ก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ชัดเจน ทั้งการทำผิดและทำถูก ทำให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง มีการริเริ่มทำสิ่งใหม่  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้วยตนเอง  ฝึกให้มีความพยายามและเพิ่มพูนความสามารถด้วยตนเอง  ได้มากกว่าการไปรับฟัง  หรือสังเกตการณ์เท่านั้น 
 4. การพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้า  (Progressive Development)
          การจัดโปรแกรมแก่เยาวสมาชิก เป็นการจัดเพื่อให้พัฒนาสมาชิกแต่ละคนให้ก้าวหน้า  สร้างโอกาสให้มีการทำสิ่งใหม่ ๆ ที่ท้าทายความสามารถของตนเอง  สมาชิกมีสิทธิที่จะเลือกและตัดสินใจด้วยตนเอง