ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ (Girl Guides)


รูปภาพของ kalayarat

วัตถุประสงค์ของการฝึกผู้บำเพ็ญประโยชน์
           เพื่อให้เด็กผู้หญิงและเยาวสตรี
           1.มีอุปนิสัยที่ดีตามแนวทางของคำปฏิญาณและกฎ
           2.มีทักษะชีวิตที่เหมาะสมกับสังคมในปัจจุบันและอนาคต
           3.เป็นผู้นำที่ดีในระบอบประชาธิปไตย
           4.รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น และบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม
ขอบข่ายการพัฒนา
           ในการฝึกจะต้องให้สมาชิก ได้รับการพัฒนาทุกด้าน คือ
           1.ร่างกาย (Physical)
           2.อารมณ์ (Emotional)
           3.สังคม (Social)
           4.สติปัญญา (Intellectual)
           5.จิตใจ (Spiritual)
           6.คุณธรรม (Moral )

การใช้วิธีการของผู้บำเพ็ญประโยชน์ในการฝึกสมาชิก (Methods)
           กิจการผู้บำเพ็ญประโยชน์  Girl Guiding/Girl Scouting   เป็นกิจการหรือกระบวนการ(Movement)  กิจการผู้บำเพ็ญประโยชน์  จึงมีลักษณะที่แตกต่างไปจากกิจการขององค์กรเยาวชนอื่น ๆ โดยใช้ วิธีการของผู้บำเพ็ญประโยชน์  ซึ่งวิธีการของผู้บำเพ็ญประโยชน์เป็นแนวทางในการทำงานเพื่อเพิ่มพูนการพัฒนาเด็กผู้หญิงและเยาวสตรี ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น  (Flexible) มีโอกาสเท่ากันในการพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้า  มีการบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน  มีความรู้ความซาบซึ้ง  และเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ วิธีการนี้ช่วยให้หัวหน้าหมวดและสมาชิกสามัญ  พัฒนาเด็กผู้หญิงและเยาวสตรีให้พัฒนาศักยภาพของตนเองได้สูงสุด  ในฐานะเป็นพลเมืองโลกที่มีความรับผิดชอบตามพันธกิจ