ประวัติศาสตร์ไทยในอดีตจนถึงสุโขทัย


รูปภาพของ webmaster

ประวัติศาสตร์ไทยในอดีตจนถึงสุโขทัย

ครูมาลัยวรรณ จันทร โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

นำเสนอครั้งแรกเมื่อ 17 พฤษภาคม 2551 ที่ 

http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/bangkok/malaiwan_c/historym1/index.htm

           เว็บไซต์ เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทยในอดีตจนถึงสุโขทัย จะได้ประโยชน์อย่างสูงสุดนั้น นักเรียน ครู อาจารย์ และผู้สนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยในอดีตจนถึงสุโขทัย ควรอ่านคำชี้แจงเกี่ยวกับการใช้เว็บไซด์ให้เข้าใจอย่างถูกต้องเสียก่อน เพื่อความสะดวกและได้รับสารประโยชน์ที่สนใจได้อย่างเต็มที่ดังนี้

            1. นักเรียน ครู อาจารย์ และผู้สนใจ ควรศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยในอดีตจนถึงสุโขทัยก่อน เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาอย่างน้อย 1 รอบ

            2. เว็บไซด์นี้ ผู้จัดทำได้เสนอเนื้อหาประวัติศาสตร์ไทยในอดีตจนถึงสุโขทัย และเพื่อให้นักเรียนได้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยและบรรพบุรุษไทย ได้จัดทำเนื้อหาสุโขทัยยุคปัจจุบันให้ศึกษาด้วย

            3. ผู้จัดทำได้เสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ไทยในอดีตจนถึงสุโขทัยตั้งแต่การแบ่งยุคสมัยและวิธีการทางประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของชนชาติไทยก่อนสมัยสุโขทัย และประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัยในอดีตสู่ปัจจุบัน เพื่อที่นักเรียน ครู อาจารย์และผู้สนใจจะได้ศึกษาเรื่องราวได้อย่างถูกต้อง

             4. ในแต่ละเรื่องที่ได้นำเสนอนั้น ได้จัดทำแบบฝึกทักษะ เพื่อให้นักเรียนและผู้สนใจได้ศึกษาทดสอบความรู้ เพื่อประเมินผลตนเอง ทำให้ทราบว่าตนมีความรู้มากน้อยเพียงใด หวังว่าเว็บไซด์ เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทยในอดีตจนถึงสุโขทัยนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อทุก ๆ ท่านที่ได้ศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ศึกษาให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นสืบไป

นางมาลัยวรรณ จันทร

ศึกษาเนื้อหาข้อมูลทั้งหมด คลิกที่นี่

 

สร้างโดย: 
ครูมาลัยวรรณ จันทร โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย