พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย


รูปภาพของ poonsak

พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย
โดย นางสาววิธาร ชนะเจริญชัยกุล นางสาวมณธิชา รัตนพงศ์ภักดี
และนางสาวสมาพร แก้วเขียว โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

นำเสนอครั้งแรกเมื่อ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ที่ 
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/2549/m6/sri12/index.htm

            พ่อพระองค์นี้เป็นผู้ไม่ทรงเหน็ดเหนื่อย   เป็นพ่อที่คิดพัฒนาประเทศอย่างไม่หยุดยั้ง  เป็นพ่อที่ตั้งมั่นในหลัก
ทศพิธราชธรรมเสมอมา  พ่อหลวงพระองค์นี้ทรงเป็นพ่อ..ของแผ่นดินชาวไทย  "เพราะพ่อรู้ ว่า พ่อคือพลังแห่งแผ่นดิน
"ของคนไทยทั้งปวงพ่อจึงไม่หยุดนิ่ง พ่อจึงเดินหน้าสู้ต่อไปเพื่อประชาราษฏร สมดังพระปฐมบรมราชโองการที่พระราช
ทานแก่ชาวไทยว่า  “ เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ดังนั้นพ่อจึงเป็นนักพัฒนา
ที่ยิ่งใหญ่ที่ครองดวงใจของประชาชนไทยทุกหมู่เหล่าเรื่อยมา 

ศึกษาข้อมูลทั้งหมด คลิกที่นี่
จำนวนผู้ใช้งานถึงปัจจุบัน

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กทม.