พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


รูปภาพของ poonsak

พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โดย เด็กหญิงอรวรรณ สุภิตาภรณ์ และเด็กหญิงมะลิ พินิจการณ์กุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

นำเสนอครั้งแรกเมื่อ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ที่ 
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/2549/m3-6/no15-18/project/index.html

                สวัสดีค่ะ เนื้อหาเว็บนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาทิ เรื่องการทำฝนหลวง กังหันชัยพัฒนา พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา พระราชกรณียกิจด้านการแพทย์ เป็นต้น เพื่อการระลึกถึงคุณงามความดีที่พระเจ้าอยู่หัวอยู่หัวของเราได้ทำประโยชน์ให้กับปวงชนมากมายโดยมิได้รู้จักเหน็ดเหนื่อย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระปรีชาสามารถ และ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในชนบท อันแสดงถึงน้ำ พระราชหฤทัยที่จะทรงร่วมทุกข์ร่วมสุขกับราษฎรของพระองค์อย่างแท้จริง ทรงอุทิศทั้งกำลังพระวรกาย อุทิศกำลังความคิด และสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อที่จะทำให้ราษฎรได้สามารถดำรงชีวิต สามารถประกอบกิจการงาน ประกอบอาชีพเลี้ยงตนและครอบครัวได้พอมีพอกิน ตามอัตภาพของแต่ละคนแต่ละครอบครัว เป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ราษฎรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้

 

ศึกษาข้อมูลทั้งหมด คลิกที่นี่
จำนวนผู้ใช้งานถึงปัจจุบัน

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร