ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.2540


รูปภาพของ poonsak
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.2540
โดย นางสาววราภรณ์ ด่านขุนพลชัย โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

นำเสนอครั้งแรกเมื่อ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543 ที่
http://www.thaigoodview.com/library/exam/english/2540/index.html

Direction        :        Choose the best answer for each blank.

                                                        The Finest Freshest
                                                             INGREDIENTS
          Every Deluxe fruitcake is decorated by hand the ...36... way. Its appealing ...37...
    and marvelous texture are a result of our ...38... to the highest-quality ingredients, ...39...
    from the world's prime growing regions. Each Deluxe we ...40... is a full 27 percent native
    pecans, ...41... by pure clover honey, ripe red cherries, pineapple from our plantation, plus
    other fancy ...42... .

36.
1. ancient
2. out-dated
3. obsolete           
4. old-fashioned

ศึกษาเนื้อหาข้อมูลทั้งหมด คลิกที่นี่
จำนวนผู้ใช้งานถึงปัจจุบัน

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร