ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.2539


รูปภาพของ poonsak
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.2539
โดยนางสาวนงลักษณ์ เมธาวรากร โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

นำเสนอครั้งแรกเมื่อ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543 ที่
http://www.thaigoodview.com/library/exam/english/2539/index.html

A. Situation : Saraporn  is  writing  a  letter  to  the  General  Manager  of  a  company.

                                                                                                                                                      April  8 , 1996

General  Manager
Fews  Electrical  Appliances
228  New  Petchburi  Road
Bangkok  10310

Dear  Sir :

               I  am  very  disappointed  with  one  of  your  products  and  I  regret  that  I  have  to  .....28.....  about  it.
               I  saw  an  advertisement  .....29.....  the  excellent  performance  of  your  new  line  of  teltvisions.  Therefore , on  March
30 , I  .....30.....  a  teltvision  ( model  number  xy-196 )  from  Fews  Electrical  Appliances.  The  product  was  .....31.....  to  me  yesterday.  However , after  I  turned  it  on , I  began  to  think  think  that  something  was  wrong.  The  picture  was  not  .....32.....
and  it  had  no  color  either.  I  tried  to  .....33.....  it  by  pressing  the  buttons , but  it  was  useless.  I  had  to  switch  it  off  immediately  and  I  was  extremely  upset.
               I  would  be  grateful  if  you  could  arrange  for  a  .....34.....  this  week.

                                                                                                                                                      Faithfully  yours ,
                                                                                                                                                      Saraporn  pimjai

28.   1. disturb
       2. annoy
       3. complain
       4. debate

ศึกษาเนื้อหาข้อมูลทั้งหมด คลิกที่นี่
จำนวนผู้ใช้งานถึงปัจจุบัน

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร