ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.2538


รูปภาพของ poonsak
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.2538
โดย นางสาววริสา บวรวิริยพันธุ์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

นำเสนอครั้งแรกเมื่อ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543 ที่
http://www.thaigoodview.com/library/exam/english/2538/index.html

Choose  the  best  answer  for  each  blank.
A. Situation :       Bob and Larry are in a restaurant,
Larry     :      Bob, ___1___ a wonderful restaurant ! The food is really ___2___and the wine is fantastic.
I really like dining by the river, ___3___?
Bob       :      Yeah, but just wait ___4___the bill comes.
Larry     :      ___5___though. It's one of the best meals I've had ___6___ a long time. Forget the cost.
Bob       :       You're ___7___. I shouldn't be worrying about the money.

1. 1.how
2.it
3.there
4.what

ศึกษาเนื้อหาข้อมูลทั้งหมด คลิกที่นี่
จำนวนผู้ใช้งานถึงปัจจุบัน
สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร