ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.2537


รูปภาพของ poonsak

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.2537
โดย นางสาวปัทมา อมรพิทักษ์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

นำเสนอครั้งแรกเมื่อ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543 ที่
http://www.thaigoodview.com/library/exam/english/2537/noo1to10/index.html

Direction: choose the best alternative for each blank space in these dialogues.
A.Situation : Sakda, a shop assistant in the Thai handicrafts section of a big department store, is talking to a costomer.
    Sakda      : Can I help you, sir?
    Customer :Yes, I'm looking for a wooden elephant.
    Sakda      : I see. We have them in many different sizes and natural __1__.
                       Would you just __2__this way, please ? ...Here they are, sir.
    Customer :Oh, you have quite a few of them.
    Sakda      : __3__ this one, sir?
    Customer : Lovely. How much is it?
    Sakda      :Only 200 baht, sir.
    Customer :Any__4__?
    Sakda      :Not at this time, sir.
    Customer :Can't I bargain at all?
    Sakda      :I'm sorry, sir. Our prices are __5__.
    Customer :All right. I like this one.
    Sakda      :__6__ you think they look nice in pairs, sir?
    Customer :Yes. I'll __7__ a couple, then.
    Sakda      :We have smaller ones too. Look! A couple and a baby. A nice family,  __8__?
    Customer :O.K. An elephant couple with only one baby. And no more. How much__9__?
    Sakda      :Five hundred baht all together. The baby costs only 100 baht, sir.
    Customer :Can I play__10__credit card?
    Sakda      :Certainly, sir.

    question1                                                                  
     a.figu
     b.patterns
     c. poses
     d.models

ศึกษาเนื้อหาข้อมูลทั้งหมด คลิกที่นี่
จำนวนผู้ใช้งานถึงปัจจุบัน

 

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร