โรคเอดส์


รูปภาพของ poonsak

โรคเอดส์

โดย นางสาวกัญญารัตน์ อุชัย โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

นำเสนอครั้งแรกเมื่อ 7 ตุลาคม 2545 ที่ 
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-5/no49/gotoweb.html


           เนื่องจากในปัจจุบันนี้  โรคเอดส์เป็นโรคที่ร้ายแรงมากและมีการระบาดอย่างรุนแรงแม้แต่ใน หมู่เด็กและวัยรุ่น   และโรคเอดส์ยังเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ 

              ดังนั้นจึงได้มีการจัดทำ  web  นี้ขึ้น  เพื่อให้ทุกท่านตระหนักถึงภัยอันตรายของโรคเอดส์   และรู้จักวิธีการป้องกันและการรักษาโรคเอดส์  หวังว่า  web  นี้คงเป็นประโยขน์แก่ทุกท่านที่เข้ามา ชมไม่มากก็น้อย  หากมีข้อผิดพลาดประการใด  ก็ขออภัยมายัง  ณที่นี้ด้วยค่ะ

ขอบคุณค่ะ  ..

ศึกษาข้อมูลทั้งหมด คลิกที่นี่
จำนวนผู้ใช้งานถึงปัจจุบัน

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร