เกมประกอบกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์


รูปภาพของ kalayarat

เกมประกอบการจัดกิจกรรม เรื่องประวัติ บพ. ไทย

1. ชื่อเกม            ประวัติ บพ.ไทย
2. วัตถุประสงค์      เพื่อทบทวนความรู้เรื่องประวัติ บพ. ไทย
3. จำนวนผู้เล่น      จำนวน  32  คน 
4. สถานที่            ในห้องหรือลาน
5. สื่อ-อุปกรณ์       บัตรคำ ถาม-ตอบ ประวัติ บพ.ไทย จำนวนเท่ากับสมาชิกหรือมากกว่าก็ได้  
                        สมมติบัตรคำถามให้ใช้เลขไทยในการเขียนข้อ  บัตรคำตอบใช้เลขอารบิคในการเขียน  
                        เช่น  ๑.  ในปี 2500  ใครเดินทางไปประชุมที่อเมริกา
                                 1.   นางสาวกนก  สามเสน   
6. ระยะเวลา         10 – 15 นาที
7. วิธีเล่น             1. สมาชิกนั่งล้อมวงบนเก้าอี้  (ใต้เก้าอี้ติดบัตรคำไว้ เก้าอี้ละ 1-2 ใบ)
                        2. เล่นเกม  ย้ายเก้าอี้  ถ้าหัวหน้าหมวดสั่ง “Blue Birds” ให้ขยับไปนั่งเก้าอี้ทางขวามือของตน
                             “Girl Guide” ให้ขยับไปนั่งเก้าอี้ทางซ้ายมือของตน “Senior Guide” วิ่งไปนั่งเก้าอี้ตรงข้าม
                        3. เล่นเกม  2 - 3 ครั้ง  ให้สมาชิกก้มดูใต้เก้าอี้ หยิบบัตรคำเพื่อถาม-ตอบ
                        4. เริ่มจากบัตรคำหมายเลข ๑ (เลขไทย) ซึ่งเป็นเลขบัตรคำถามผู้ที่ได้เลข 1 (อารบิค) เป็นผู้ตอบ จนถึงหมายเลข
                            สุดท้าย
8. กติกา               การเล่นเกมตามข้อ  2  อาจส่งซ้ำ  เช่น  Girl Guide–Girl Guide ให้สมาชิกขยับไปนั่งทางซ้ายมือ 2 ครั้ง          
9. สรุปเกม            1. สมาชิกมีความสัมพันธ์กันมากขึ้นจากการเล่นเกม
                         2. เป็นการทบทวนความรู้เรื่องประวัติ บพ. ไทย
    


เกมประกอบการจัดกิจกรรม เรื่องการอยู่ร่วมกัน

1. ชื่อเกม            ตุ๊กตา
2. วัตถุประสงค์      ให้สมาชิกรู้จักและเข้าใจเรื่องการอยู่ร่วมกัน
3. จำนวนผู้เล่น     ไม่เกินจำนวน  32  คน 
4. สถานที่           ในห้องหรือลาน
5. สื่อ-อุปกรณ์      ตุ๊กตา  ขนาดกลาง   1  ตัว       
6. ระยะเวลา         7 – 10 นาที
7. วิธีเล่น             1.  สมาชิกยืนล้อมเป็นวงกลม
                        2.  เริ่มจากสมาชิกคนที่ 1  จับตุ๊กตาและทำกริยา  1 อย่างกับตุ๊กตา  สมมติจับจมูกตุ๊กตา
                             ให้สมาชิกคนสุดท้าย (ที่ยืนอยู่ซ้ายมือของคนที่ 1  สังเกตและจำว่าสมาชิกคนที่ 1 
  ทำอะไรกับตุ๊กตา)
3.  สมาชิกคนที่ 1 ส่งตุ๊กตาให้สมาชิกคนที่ 2  สมาชิกคนที่ 2 สมมติลูบผม ตุ๊กตา  สมาชิก
    คนที่ 1 (ซึ่งอยู่ซ้ายมือของสมาชิกคนที่ 2)  สังเกตและจำว่าสมาชิกคนที่ 2  ทำอะไรกับ
    ตุ๊กตา  (ในที่นี้คือลูบผม)
4.  ส่งตุ๊กตาจนครบทุกคนในวง  ทุกคนต้องจำได้ว่าคนทางขวาของตนทำอะไร  ให้สมาชิก
    คนที่อยู่ซ้ายมือทำกริยาเดียวกับที่เราทำกับตุ๊กตาเริ่มจากสมาชิกคนที่ 1 ................คนสุดท้าย 
    (ซึ่งอยู่ซ้ายมือของคนที่  1 ทำกับตนเองในที่นี้คือ จับจมูกสมาชิกคนที่ 1  
    เพราะสมาชิกคนที่ 1  จับจมูกตุ๊กตา
                            5.  สมาชิกคนที่ 1  ลูบผมสมาชิกคนที่ 2 (เพราะคนที่  2  ลูบผมตุ๊กตา)
8. กติกา              - 
9. สรุปเกม           1.   สมาชิกได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน  การเข้าใจผู้อื่น
                        2.  สมาชิกได้ทำตามกฎข้อ  2, 4, 5