เกมประกอบกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์


รูปภาพของ kalayarat

เกมประกอบการจัดกิจกรรม เรื่องสิ่งแวดล้อม

1. ชื่อเกม              แยกขยะ
2. วัตถุประสงค์        1. ให้สมาชิกรู้จักวิธีการแยกขยะ  กำจัดขยะ
                          2. ได้ออกกำลังกาย
                          3. ได้ปฏิบัติตามกฎข้อ  2, 4, 5 และ 7
3. จำนวนผู้เล่น      ไม่เกิน  40  คน
4. สถานที่           ในห้องหรือลาน
5. สื่อ-อุปกรณ์       1. บัตรคำ ชื่อของขยะ  เช่น  เศษอาหาร  ใบไม้แห้ง ถุงพลาสติก หลอดกาแฟ รองเท้าขาด
                             ประมาณ 20 – 30 คำ  หรือมากกว่าเขียนตัวโตขนาด  2 – 3 นิ้ว  อาจใช้กระดาษ
                             รีไซเคิล
                         2.  ตัวอย่างขยะ  ที่สามารถนำมาเป็นตัวอย่างได้
                         3.  บัตรคำ  4 ใบ  (เขียนชื่อวิธีกำจัดขยะ  ตัวโตขนาด  3 นิ้ว)
                                 1)  อาหารสัตว์      2)  เผา        3)  ฝัง         4)  นำกลับมาใช้ใหม่
6. ระยะเวลา          10 – 15 นาที
7. วิธีเล่น              1. ให้หัวหน้าหมู่ หรือตัวแทน 4 คน  ยืนถือบัตรคำ วิธีแยกขยะ  ห่างกันพอสมควร  หรือแขวนเป็น  4  มุมก็ได้ 
                         2. หัวหน้าหมวดและสมาชิกยืนกลางวง 
                         3. หัวหน้าหมวด  ชูบัตรคำ  หรือตัวอย่างขยะ  สมาชิกอ่านแล้ววิ่งไปจุดที่มีบัตรคำวิธีการแยกขยะที่ตนคิดว่า
                             ควรจะเป็นการแยกขยะตามชื่อที่เห็น เช่น วิ่งไปที่ 1) อาหารสัตว์ วิ่งไปที่ 2) ฝัง วิ่งไปที่ 3)นำกลับมาใช้ใหม่ 
                         4. ขยะบางชนิด อาจกำจัดได้ 2 วิธี หรือมากกว่านั้น จึงมีผู้เล่นวิ่งไปหลายจุด  ให้ทุกคนช่วยกันคิดว่าวิธีใดดีและ
                             เหมาะสมที่สุด
8. กติกา               1. เกมนี้ไม่มีแพ้  ชนะ  แต่ให้สมาชิกได้คิด  และแสดงความคิดเห็น
                          2. ขั้นตอนการชูบัตรคำ  ชื่อขยะ  ไม่ควรเป็นประเภทเดียวกันซ้ำกันหลาย ๆ ครั้ง ควรสลับให้เห็นความแตกต่าง
                              ของการกำจัดขยะ  เพื่อสมาชิกทุกคน  ได้วิ่งสลับกันในแต่ละจุด  (ไม่ควรยืนอยู่กับที่) 
9. สรุปเกม             1.  สมาชิกได้ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์  ทั้ง  3  ข้อ
                          2.  หัวหน้าหมวดอาจเพิ่มเติมความรู้ในเรื่องขยะอีกก็ได้