เกมประกอบกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์


รูปภาพของ kalayarat

เกมประกอบการจัดกิจกรรม เรื่องสิ่งแวดล้อม

1. ชื่อเกม              โขง ชี มูล 
2. วัตถุประสงค์        1. ให้สมาชิกรู้จักชื่อแม่น้ำ
                           2.  ให้สมาชิกรู้ สถานที่ตั้งของแม่น้ำทั้ง  3 สาย
                           3.   สมาชิกปฏิบัติตามกฎข้อ  2, 4, 5 และ 7
3. จำนวนผู้เล่น        ไม่เกิน  40  คน
4. สถานที่              ในห้องหรือลาน
5. สื่อ-อุปกรณ์         เก้าอี้สำหรับสมาชิกทุกคน     
6. ระยะเวลา             5 – 10 นาที
7. วิธีเล่น                1. สมาชิกนั่งเก้าอี้ล้อมเป็นวง  1 วง
                           2. ถ้าผู้นำเกมสั่ง
                               -  โขง ให้สมาชิกย้ายไปนั่งเก้าอี้ทางซ้ายมือของตน
                               -  ชี ให้สมาชิกย้ายไปนั่งเก้าอี้ทางขวามือของตน
                               -  มูล ให้สมาชิกทำท่าปลาว่ายน้ำ และพยายามไปนั่งเก้าอี้ตรงข้าม
8. กติกา                 1.  ใครนั่งช้าถือว่าแพ้  อาจให้ออกจากการเล่น  หรือเล่นต่อก็ได้ หากต้องออกจากการเล่นให้นำเก้าอี้ออกไปด้วย
                            2.  ผู้นำเกมอาจสั่งซ้อมกัน  เช่น  โขง-โขง  ผู้เล่นต้องย้ายไปนั่งเก้าอี้ทางซ้าย 2 ครั้ง
                            3. อาจสั่งสลับกันได้  เช่น  โขง-โขง-ชี   
9. สรุปเกม               1.  สมาชิกได้ออกกำลัง
                             2  ให้รู้จักชื่อแม่น้ำ และสถานที่ตั้ง
                             3.  ทดสอบความจำของสมาชิก ในการฟังและปฏิบัติตามคำสั่ง
                             4.  ได้ปฏิบัติตนตามกฎ  ข้อ 2, 4, 5, และ 7
 

เกมประกอบการจัดกิจกรรม เรื่องทักทาย

1. ชื่อเกม                การทักทาย
2. วัตถุประสงค์          1.  ให้สมาชิกรู้จักการทักทายและการแสดงรหัสของผู้บำเพ็ญประโยชน์
                            2.  ให้สมาชิกรู้จักคำทักทายของภาษาต่างประเทศ
                            3.   สมาชิกได้ใช้กฎข้อ  4, 5, 7
3. จำนวนผู้เล่น         ไม่จำกัด
4. สถานที่              ในห้องหรือลาน
5. สื่อ-อุปกรณ์          -   
6. ระยะเวลา            10 – 15 นาที
7. วิธีเล่น                1. ให้สมาชิกช่วยกันคิดทำทักทายภาษาต่าง ๆ ที่รู้จัก  เช่น
                               อินเดีย - นามัสเต  ญี่ปุ่น - โอไฮโย,โกชัยมัส   ไทย - สวัสดี  จีน - หนี–ห่าว  
                               อังกฤษ - กูดมอนิ่ง  ลาว - สบายดี ฝรั่งเศส - บองชู   เขมร - โซสะเดย  ฯลฯ 
                            2. สมาชิกจับคู่กัน  ให้แต่ละคู่เลือกเป็นชนชาติใด  ชนชาติหนึ่ง  (อาจมีหลายคู่ใน 1  ชาติ)
                            3. สมมติเหตุการณ์จะไปค่ายต่างประเทศ  ให้หัวหน้าหมวดหรือผู้นำเกมสั่ง “LET’S GO TO THE CAMP”
                            4. สมาชิกทุกคนแยกย้ายกันไปค่ายต่างประเทศ (ต่างคนต่างไป) เดินรอบ ๆ ห้อง  พบกับสมาชิกอื่น  ให้จับมือ
                                แสดงการทักทาย  และแสดงรหัส (SALUTE) ยิ้มให้กัน กล่าวคำทักทายเป็นภาษาที่ตนเองเลือก
                             5. ผู้นำเกมสั่ง “TIME TO GO HOME”  ให้กลับบ้านได้  สมาชิกทุกคนกลับมาที่เดิม  จับคู่เดิมของตน 
                                 กล่าวเป็นคำทักทายเป็นภาษาของตน
                             6. ผู้นำเกมอาจเล่น  ซ้ำหลาย ๆ ครั้ง  เพื่อให้สมาชิกทบทวนความจำ
8. สรุปเกม                1. สมาชิกได้ทำตามวัตถุประสงค์
                             2. สมาชิกมีความสัมพันธ์กันมากขึ้น