เกมประกอบกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์


รูปภาพของ kalayarat

เกมประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

1. ชื่อเกม              แนะนำชื่อ 
2. วัตถุประสงค์        1. เพื่อให้สมาชิกรู้จักชื่อและสามารถเรียกได้อย่างถูกต้อง
                          2. เพื่อให้สมาชิกได้ปฏิบัติตามกฎข้อ  2, 4, 5, 7
3. จำนวนผู้เล่น        ไม่เกิน  32  คน  (4 หมู่)
4. สถานที่             ในห้องหรือลาน
5. สื่อ-อุปกรณ์         -
6. ระยะเวลา           25 – 30 นาที
7. วิธีเล่น               1. สมาชิกทุกคน (รวมหัวหน้าหมวด) ยืนเป็นวงกลม เริ่มเกมที่หัวหน้าหมวด หรือเริ่มจากสมาชิกคนที่  1
                          2. สมาชิกคนที่ 1 กล่าว “สวัสดีค่ะ พี่ชื่อ…..(เหมียว) ค่ะ”
                          3. สมาชิกคนที่ 2 กล่าว “สวัสดีค่ะ คุณเหมียว  ดิฉันชื่อเจน ค่ะ”
                          4. สมาชิกคนที่ 3 กล่าว “สวัสดีค่ะ คุณเหมียว  คุณเจน ดิฉันชื่อกาญจน์ค่ะ”
                          5. สมาชิกคนที่ 4 กล่าว “สวัสดีค่ะ คุณเหมียว  คุณเจน คุณกาญจน์  ดิฉันชื่อมะนาว ค่ะ”   
                          6. เล่นจนครบทุกคน คนสุดท้ายต้องเรียงชื่อตั้งแต่คนแรกจนถึงตนเอง
8. กติกา               1. เมื่อเอ่ยชื่อใครให้มองผู้นั้นด้วย
                          2. ถ้าผู้เรียก  เรียกชื่อใครผิด  สมาชิกอาจช่วยตอบได้
                          3. อาจเปลี่ยน  จากการเรียกชื่อเล่น  เป็นชื่อจริง
9.    สรุปเกม          1. สมาชิกได้ทำตามวัตถุประสงค์
                          2. สมาชิกจำชื่อและเรียกชื่อเพื่อนได้อย่างถูกต้อง

   

1. ชื่อเกม             เพื่อนของฉัน
2. วัตถุประสงค์       1. เพื่อเป็นการทบทวนชื่อสมาชิก
                         2. สมาชิกมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
                         3. สมาชิกได้ปฏิบัติตามกฎข้อ  2, 4, 5, 7
3. จำนวนผู้เล่น       ไม่เกิน  32  คน  (4 หมู่)
4. สถานที่            ในห้องหรือลาน
5. สื่อ-อุปกรณ์        ลูกบอล   
6. ระยะเวลา           25 – 30 นาที
7. วิธีเล่น               สมาชิกยืนล้อมวง  เริ่มจากสมาชิกคนที่  1
                          1. สมาชิกคนที่ 1  โยนบอลไปที่เพื่อน  สมมติชื่อเพ็ญนภา  แล้วบอกว่า  ฉันรักเพ็ญนภา 
                              เพราะเพ็ญนภา  เป็นคนแจ่มใสร่าเริง  (บอกบุคลิกของชื่อเพื่อนที่มีอักษรคล้องจองหรืออักษานำหน้าเหมือนกับ
                              คุณเพ็ญนภา)
                          2. เพ็ญนภารับบอลมาและโยนไปให้สมาชิกคนต่อไปสมมติชื่อ  วนาภรณ์ บอกว่าฉันรักวนาภรณ์เพราะวนาภรณ์เป็น
                              คนน่ารัก
                          3. วนาภรณ์รับบอลและโยนไปให้กาญจนา  บอกว่า  ฉันรักกาญจนาเพราะกาญจนาเก่งคณิตศาสตร์
                          4. กาญจนารับบอล ส่งให้อรสา บอกว่า ฉันรักอรสาเพราะอรสาเป็นคนว่องไว
8. กติกา                1. การหาคำมาใช้ให้สอดคล้อง ตรงกับอักษรชื่อของเพื่อน ควรเป็นคำที่สร้างสรรค์
                           2. หากคิดหาคำใดไม่ออกอาจใช้คำเป็นภาษาอังกฤษได้
                           3. สมาชิกคนใดตอบไม่ได้  อาจให้ทำกิจกรรมอื่นแทน เช่น ให้ท่องกฎ  คำปฏิญาณ หรือร้องเพลง 
9. สรุปเกม              1. สมาชิกได้ทำตามวัตถุประสงค์  ทั้ง 3 ข้อ
                           2. เสริมสร้างความสัมพันธ์
                           3. สามารถประยุกต์ใช้กับวิชาภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  และอื่น ๆ