เกมประกอบกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์


รูปภาพของ kalayarat

เกมประกอบการจัดกิจกรรม
เรื่องคติพจน์ของผู้บำเพ็ญประโยชน์

 1. ชื่อเกม               อัศวิน - พระราชา
2. วัตถุประสงค์         ให้สมาชิกรู้จักคติพจน์ และความหมายของคติพจน์ บพ.
3. จำนวนผู้เล่น         ไม่เกิน  32  คน  (4 หมู่)
4. สถานที่               ในห้องหรือลาน
5. สื่อ-อุปกรณ์           -     
6. ระยะเวลา             3 - 5 นาที
7. วิธีเล่น                 1. สมาชิกแต่ละหมู่ยืนห่างกัน
                            2. สมมติหัวหน้าหมวดเป็นพระราชา  หัวหน้าหมู่แต่ละหมู่เป็นอัศวิน พระราชาต้องการอะไร
                                อัศวินต้องไปหามา  
                            3. หัวหน้าหมวด (พระราชา) เรียกหัวหน้าหมู่  ให้ทำตามคำสั่ง เช่น- ให้หาเหรียญบาท
                                5 เหรียญ อัศวินวิ่งกลับไปที่หมู่ของตน ขอเหรียญจากสมาชิกมาให้พระราชา
                            4. สิ่งของที่พระราชาต้องการควรเป็นสิงที่เป็นเรื่องของการเตรียมพร้อม เช่น  ปากกา  
                                ดินสอ  เหรียญบาท ยาดม  ยาหม่อง 
8. กติกา                  หมู่ไหนหาของได้ครบก่อน  และรวดเร็ว ชนะ 
9. สรุปเกม               สมาชิกมีความสามัคคี   ได้ปฏิบัติตามกฎข้อ  2, 3, 4, 5, 7, 8