เกมประกอบกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์


รูปภาพของ kalayarat

เกมประกอบการจัดกิจกรรม
เรื่อง ... คติพจน์ของผู้บำเพ็ญประโยชน์

 • 1. ชื่อเกม                คติพจน์
  2. วัตถุประสงค์          สมาชิกรู้จักคติพจน์ของสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์
  3. จำนวนผู้เล่น          ไม่เกิน  32  คน  (4 หมู่)
  4. สถานที่                ในห้องหรือลาน
  5. สื่อ-อุปกรณ์           บัตรคำ “คติพจน์ของผู้บำเพ็ญประโยชน์”    “เตรียมพร้อมเสมอ”  “BE PREPARED”
  6. ระยะเวลา              10 - 15 นาที
  7. วิธีเล่น                  1. สมาชิกและหัวหน้าหมวดนั่งล้อมวง
                               2. หัวหน้าหมวดให้สมาชิกบอกคติประจำใจของแต่ละคน
                               3. หัวหน้าหมวดสนทนาซักถามใครรู้คติพจน์ของ บพ. บ้าง   
  8. กติกา                  ใครกล่าวคติพจน์ของ บพ.ได้  รับรางวัล
  9. สรุปเกม                 1. สมาชิกได้แลกเปลี่ยนคติประจำใจซึ่งกันและกัน
                                2. สมาชิกรู้จักคติพจน์ของ บพ.


<!--pagebreak-->

เกมประกอบการจัดกิจกรรม
เรื่องคำขวัญของผู้บำเพ็ญประโยชน์

                           1. ชื่อเกม           คำขวัญ
2. วัตถุประสงค์     ให้สมาชิกรู้จักคำขวัญของ บพ.
3. จำนวนผู้เล่น     ไม่เกิน  32  คน  (4 หมู่)
4.  สถานที่          ในห้องหรือลาน
5.  สื่อ-อุปกรณ์     บัตรคำตัวอักษร “ทำความดีอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง”  ตัวละ 1 แผ่น (กระดาษขนาด A4)    
6.  ระยะเวลา        7 - 10 นาที
7.  วิธีเล่น            1  แจกบัตรคำสมาชิกคนละใบ
                        2. ให้สมาชิกนำบัตรคำมารวมกันให้ได้คำว่า “ทำความดีอย่างน้อยวันละ1  ครั้ง”
                        3. ให้สมาชิกรวมกลุ่ม  สนทนาเรื่องการทำความดีว่าเราทำความดี (ไม่ใช่หน้าที่)อะไรบ้าง    
                        4. ให้เล่นบทบาทสมมติ กลุ่มละ 1 เรื่อง เป็นเรื่องของการทำความดี   
8. กติกา             กลุ่มไหนรวมกันได้เร็วและถูกต้องถือว่าชนะ 
                          9.  สรุปเกม          1. สมาชิกมีความสามัคคี
                                                  2. สมาชิกได้แสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์
                                                  3. สมาชิกเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามคำขวัญ